Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме

Ослобођење од плаћања царинских дажбина на увоз опреме

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Управа царина, АПР и Министарство привреде

ЦИЉНА ГРУПА: Привредна друштва која увозе опрему која представља оправдани трошак инвестиције и који поднесу захтев за остваривање царинске повластице на увоз те опреме

ТИП МЕРЕ : Државна помоћ

У примени од другог квартала 2019. године

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:  у току календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ: највише 60 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:  

У зависности од тога да ли је подносилац захтева инвеститор који је корисник средстава подстицаја или не, остварује царинску повластицу највише до 50% укупне вредности улагања, односно у висини de minimis помоћи

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Царинска повластица одобрава се за улагање по основу повећања неновчаног капитала, и улагање од стране самог привредног друштва по основу Уговора о неновчаном улагању и Уговора о додели средстава подстицаја.

УСЛОВИ:

Улагање по основу повећања неновчаног капитала се у пракси спроводи уз примену одредби Закона о привредним друштвима и Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре којим је прописано да се основни (регистровани) капитал привредног друштва може повећати уносом неновчаног улога који може бити у стварима и правима. За регистрацију повећања уписаног неновчаног улога оснивача (без обзира да ли је страно/домаће правно или физичко лице) привредно друштво Регистру привредних субјеката подноси регистрациону пријаву за регистрацију уписаног неновчаног улога, Одлуку о повећању основног неновчаног капитала која садржи рок у коме ће члан извршити унос уписаног улога, затим податке о вредности улога који мора бити исказан у динарима (могуће је у одлуци навести и противвредност у другој валути, али ће се у Регистру уписати повећање у динарима), опис неновчаног улога (нпр. назив опреме, назив произвођача, вредност опреме), при чему се трошкови превоза наводе у пријави за упис забележбе, и у прилогу се доставља допис директора у којем се наводи разлог за упис забележбе, уз доказ о уплати накнаде за регистрацију повећања капитала у износу од 2.800,00 динара, као и пријава (додатак 29 за упис забележбе трошкова превоза опреме која се увози) уз доказ о уплати накнаде у износу од 1.400,00 динара. Решењем регистратора којим се усваја пријава се истовремено региструје повећање уписаног неновчаног улога (видљиво је у картици Основни капитал и Чланови друштва), а истовремено се Одлука о повећању капитала региструје и објављује на интернет страни Агенције (видљиво је у картици Објављени документи), где сва заинтересована лица могу извршити непосредан увид и утврдити да је извршена регистрација повећања капитала, као и Регистрација и објава одлуке о повећању, а у картици Забележбе ће се регистровати забележба о висини трошкова превоза;

  1. улагање од стране самог привредног друштва по основу Уговора о неновчаном улагању и Уговора о додели средстава подстицаја се састоји од куповине опреме од стране самог привредног друштва регистрованог у Републици Србији. Како се приликом куповине ове опреме у иностранству најчешће не сачињавају посебни купопродајни уговори, већ привредно друштво врши плаћање опреме на основу достављених фактура, а како Уговор о неновчаном улагању и Уговор о додели средстава подстицаја не садрже конкретне податке о опреми која се набавља, нити њену вредност потребно је у Регистру привредних субјеката уписати забележбу Одлуке друштва о набавци/куповини опреме, а која би садржала све конкретне податке о опреми која се набавља и потребним трошковима њеног превоза, а из које би се несумњиво утврдило да је донета од стране надлежног органа одређеног оснивачким актом. У Регистру привредних субјеката би се подносила пријава за упис забележбе, Одлука о куповини опреме, доказ о уплати накнаде за регистрацију у износу од 2.800,00 динара, а податак о уписаној забележби би се видео у картици Забележбе.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Аплицирање за царинску повластицу врши се у складу Уредбом, подношењем захтева Управи царина.

КОНТАКТ :

Министарство привреде

Жељко Сокановић, Зорица Ловрић и Луција Дујовић

Тел:+381 11 3643 738 и 3642 788

e-mail: zeljko.sokanovic@privreda.gov.rs; zorica.lovric@privreda.gov.rs и lucija.dujovic@privreda.gov.rs