Подизање нових вишегодишњих засада воћа и хмеља

Програм подршке за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља за 2020. годину. ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Реализација програма се врши на основу рефундације средстава за воћне засаде који су подигнути на јесен претходне и пролеће текуће календарске године. РОК ЗА ПРИЈАВУ:  од 01. маја до 31. августа 2020. […]

Подстицаји у сточарству за краве узгој телади

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава. НАЗИВ ПРОГРАМА:  ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА – (бесповратна средства) Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Зaхтeв зa пoдстицajе подноси се за сваку годину до 31. децембра текуће године. Захтеви се шаљу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде […]

Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредни производа и производа рибарства

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМСКИ ПЕРИОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ (ИПАРД II ПРОГРАМ) / МЕРА 3-ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ KOJE СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА Право на ИПАРД подстицаје остварује предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга. Услов за остваривање подстицаја је да је лице које остварује право на ИПАРД подстицај уписано у Регистар пољопривредних […]

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМСКИ ПЕРИОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ (ИПАРД II ПРОГРАМ) / МЕРА 1-ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Инструмент је намењен физичком лицу – носиоцу комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетнику; привредном друштву; земљорадничкој задрузи- Услов за остваривање подстицаја је да је лице које остварује право на ИПАРД подстицај уписано у Регистар пољопривредних […]

Прерада и маркетинг пољопривредном газдинству

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство; предузетник; […]

Премија за млеко

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.000.000.000 РСД бесповратних средстава […]

Подстицаји за производњу конзумне рибе

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000.000 РСД бесповратних средстава у […]

Набавка нових машина и опреме у примарној сточарској производњи

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;  предузетник;  привредно друштво;  земљорадничка задруга која има најмање пет […]

Набавка нових машина и опреме у примарној биљној производњи

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова […]