Бесповратна средства у оквиру креативне економије

Програм је У ПРИПРЕМИ

 

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или софтвера или репроматеријала или услуга у 2021. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА:

Привредни субјекти који делатност обављају у оквиру креативне економије. Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):

  • најкасније до 30. децембра 2018. године (имају активан статус) и
  • разврстани на микро или мала правна лица.

ТИП МЕРЕ: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или софтвера или репроматеријала или услуга у 2021. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Бесповратна средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или софтвера или репроматеријала или услуга.

Машине, опрема, софтвер, репроматеријал и услуге треба да буду у складу са делатношћу привредног субјекта.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Фебруар / март 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Рок за пријаву биће дефинисан Јавним конкурсом. (Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном гласилу и на интернет страници Секретаријата)

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса.

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Бесповратна средства у износу од 15.000.000,00 РСД  (8.000.000,00 за капиталне субвенције + 7.000.000,00 за текуће субвенције)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за две намене:

  1. намена: набавка машинe /опреме или набавка софтвера
  2. намена: набавка репроматеријала или набавка услугe

Бесповратна средства се одобравају у висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.

Минимални и максимални износ ће бити регулисан текстом Јавног конкурса.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Бесповратна средства се додељују ради подршке привредним субјектима који делатност обављају у оквиру креативне економије, као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

Под креативном економијом, подразумевају се делатности које потичу од индивидуалне креативности, вештине и талента и које су усмерене на стварање добити на тржишту и отварање нових радних места кроз комерцијалну експлоатацију производа креативне економије и интелектуалне својине, као што су рекламна индустрија, архитектура, израда уметничких дела намењених тржишту, а нарочито графика, сериграфија и репродукција, индустријски дизајн, модни дизајн (тканина, обућа, одећа, кожа, аксесоар и сл.), филмска, видео индустрија и анимирани филм (репродукција, видео-запис, фотографске услуге за потребе филмске делатности, кинематографска и видео дистрибуција и приказивање филмова), телевизија и радио (e-ТВ), новине (e-новине), интерактивни софтвер забавног карактера и мобилне апликације, музичка индустрија (издавање, репродукција звучних записа, музички дизајн и сл.), сценске уметности, издаваштво, израда софтвера, видео игара, компјутерске услуге и слично.

Под креативном економијом, не сматрају се стари и уметнички занати, односно послови домаће радиности према Правилнику о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденије издатих сертификата („Сл. гласник РС”, бр. 56/2012).

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

  • да је позитивно пословао у 2018. и у 2019. години (исказао нето добитак);
  • да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
  • да у периоду од 3 (три) месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао број запослених лица;
  • да у било ком периоду у три узастопне фискалне године закључно са даном доношења Одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
  • да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

Пријава се може поднети за рефундацију издатака за набавку:

–   максимално 5 (пет) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 3 (три) различита добављача/продаваца;

–   до 5 (пет) софтвера, односно софтверских лиценци за коришћење на једном или више рачунара, од највише 3 (три) различита добављача/продаваца;

–   до 3 (три) различита репроматеријала, и то од највише 2 (два) добављача/продавца

–         до 3 (три) различите услуге и то од највише 2 (два) пружаоца услуга.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Текст Јавног конкурса, образац пријаве, припадајуће изјаве и Правилник преузимају се са интернет презентације: www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви.

КОНТАКТ: Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам. Контакт подаци биће дефинисани Јавним конкурсом.