Бесповратна средства за женско предузетништво

Програм је ЗАТВОРЕН

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 22.851.500,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Бесповратна средства се одобравају у висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл. Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000,00 РСД, док је највиши износ 400.000,00 РСД.

ТИП МЕРЕ: Циљ доделе бесповратних средстава је подршка женском предузетништву као битном сегменту развоја укупне привреде и пердузетништва у АП Војводини. Под женским предузетништвом подразумева се предузетница или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51%удела у истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање (директор).

 НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или рачунарске опреме или софтвера или услуге у 2020. години и то:

(а)        која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 13. априла 2020. године до 18.фебруара 2020. године

 (б)      која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава корисницима. За машину или опрему или софтвер којa су у наведеном року у потпуности исплаћени, али из објективних разлога нису испоручени, постоји могућност анексирања уговора о додели бесповратних средстава

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1.Да  у привредном друштву жена има најмање 51% власништва и да је у ситом одговорно лице (кумулативно) или да је жена предузетница која лично управља пословањем (кумулативно);

2.да је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето добитак);

3.да је у 2019. години остварио најмање исте или веће приходе у односу на 2018. годину;

4.да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

5.да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2018-2020. година) није примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

6.да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;

7.да за исте намене у претходној години није примио бесповратна која потичу из Јавног конкурса за доделу бсповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену.

Пријава се може поднети за рефундацију издатака:

-трошкова набавке за максимално 5 (пет) комада машина или опреме (истих или различитих) и то од највише 3 (три) различита добављача/продаваца, када је у питању јединствени производни процес;

-трошкова набавке до 1 (једног) софтвера, односно софтверских лиценци за коришћење на једном или више рачунара од највише једног добављача/продаваца;

-за набавку 1 (једне) услуге дигитализадије од једног добављача/продавца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Дарија Шајин

Тел: +381 21 487 4306

Е-mail: darija.sajin@vojvodina.gov.rs