Бесповратна средства за женско предузетништво

Програм је АКТИВАН

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетнице са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (АПР):

1)   најкасније до 30. децембра 2019. године (имају активан статус) и

2)   разврстани на микро или мала правна лица.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Бесповратна средстава у укупном износу од 20.000.000,00 РСД, од тога 16.000.000,00 РСД за капиталне и 4.000.000,00 РСД за текуће субвенције

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 15. септембар  2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  30. септембар 2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: 

Учесница на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену и то за рефундацију трошкова набавке машина/опреме или рачунарске опреме или софтвера или услуге која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 16. марта 2020. године до дана закључења Јавног конкурса (30.09.2021. године).

Пријава се може поднети за субвенционисање трошкова:

  • за набавку максимално 5 (пет) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише два различита добављача/продаваца;
  • за набавку највише 3 (три) комада рачунарске опреме од једног добављача/продаваца;
  • за набавку 1 (једног) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих се свака користи само на по једном рачунару) од једног добављача/продавца;
  • за набавку 1 (једне) услуге дигитализације од једног добављача/продавца.

Бесповратна средства се одобравају у висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.

Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000,00 динара, док се највиши износ утврђује сходно предмету набавке и то:

А) Машине/опрема – до највише 400.000,00 динара;

Б) Преносиви или десктоп или таблет рачунар – до највише 120.000,00 динара;

В) Софтвер – до највише 150.000,00 динара;

Г)        Услуга – до највише 150.000,00 динара

ТИП МЕРЕ: Циљ доделе бесповратних средстава је подршка женском предузетништву као битном сегменту развоја укупне привреде и пердузетништва у АП Војводини. Под женским предузетништвом подразумева се предузетница или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51%удела у истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање (директор).

 НАМЕНА ПРОГРАМА: 

Бесповратна средства се додељују ради јачања подршке женском предузетништву као битном сегменту развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

Машине/опрема и рачунарска опрема морају бити нови и намењени за професионалну употребу. Изузетнo, на предлoг Кoмисије за преглед пријава, мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова за набавку половне машине/ опреме, не старије од 5 година, уз услoв да подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

Под набавком машина/опреме се подразумевају машине и опрема које су у функцији израде или припреме и дораде финалног производа и/или пружања услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње, односно пружања услуге и операција у домену маркетинга и трговине.

Под набавком рачунарске опреме подразумева се десктоп или преносив или таблет рачунар и периферни уређаји (штампач, скенер итд.) намењени искључиво за потребе дигитализације пословања, дигиталне комуникације, пропаганде и пословања на интернету и/или друштвеним мрежама.

Под набавком софтвера (софтверске лиценце) подразумева се набавка професионалног (апликативног) софтверског пакета/алата у функцији производног процеса или даљег развоја информатичких решења и производа за тржиште, као и софтверски пакет/алати за потребе пружања услуга.

Под услугом у циљу иновирања и дигитализације процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине се подразумевају активности које привредни субјект није у могућности самостално да спроведе, а у директној је вези са креирањем производа и/или услуге и/или пословања привредног субјекта (израда веб сајта, плана промоције, маркетинг плана, бизнис плана, дигиталног маркетинга и сл.).

УСЛОВИ:

Учесница на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

  1. да у привредном друштву жена има најмање 51% власништва и да је у истом одговорно лице (кумулативно) или да је жена предузетница која лично управља пословањем (кумулативно);
  1. да је позитивно пословала у 2019. години (исказала нето добитак);
  2. да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивала број запослених лица на неодређено време за више од 10%;
  3. да је измирила доспеле обавезе јавних прихода који су у надлежности Пореске управе Министарства финансија РС;
  4. да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2019-2021. година) није примила de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

да за исте намене у претходној или текућој години није примила бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4861 или 0800/021-027 сваког радног дана, од 10:00 до 14.00 часова.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Дарија Шајин

Тел: +381 21 487 4306

Е-mail: darija.sajin@vojvodina.gov.rs