Бесповратна средства за допринос развоју социјалне eкономије

Програм је ЗАТВОРЕН

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

Програм је намењен приватним предузећима за  професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, привредним друштвима која су основана и послују са циљем запошљавања „Социјално угрожених категорија“ и обављања послова, односно улагања средстава од остварене добити у задовољавање потреба „Социјално угрожених категорија“ и њихових заједница, а у складу са циљевима наведеним у Оснивачком акту привредног друштва и где је најмање половина запослених лица угрожена у смислу Правилника, привредним друштвима која по уговорном основу послују са установама, привредним друштвима или организацијама које су усмерене ка организовању, стационирању или пружању подршке „Социјално угроженим“ категоријама, предузетницима, микро и малим правним лицима  који имају својство „Социјално угрожене категорије“ и који запошљавају најмање једно социјално угрожено лице. 

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 12.000.000,00 динара

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Према распореду средстава:  а) Средства за капиталне субвенције у укупном износу од 6.000 000,00 динара намењена су за набавку машина или опреме и додељују се у распону од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара, а до 50% од вредности купљене робе.

б) Средства за текуће субвенције у укупном износу од 6.000.000,00 динара намењена су за набавке репроматеријала и додељују се од 200.000,00 до 700.000,00 динара, а до 50% од вредности купљене робе.

ТИП МЕРЕ: Додела бесповратних средства по принципу рефундације, за већ купљену машину/опрему/репроматеријал и/или које ће бити купљено машина/опрема/репроматеријал .

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине. Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме и/или репроматеријала у 2020. години

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

-да је позитивно пословао у 2019. години (исказао нето добитак);

-да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

– да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава није примио дозвољену де минимис државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

– да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;

– Учесник Јавног конкурса подноси једну пријаву на Јавни конкурс за највише две намене: А) машина и опрема и/или, Б) репроматеријал.

Пријава се може поднети за рефундацију издатака:

– за набавку максимално 5 (пет) комада машина или опреме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца, када је у питању јединствени производни процес или израда једног производа;

– за набавку максимално 3 (три) различита репроматеријала и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Јасмина Станић

Тел: +381 21 487 4250

Е-mail: јаsmina.stanic@vojvodina.gov.rs