Бесповратна средства за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине

Програм је ЗАТВОРЕН

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 01. март  2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 16.03.2021. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса.

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Бесповратна средстава у износу од 41.000.000,00 РСД (капиталне субвенције).

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или набавка софтвера или стицање нематеријалне имовине).

Износ средства одобрава се према врсти основног средства:

(1) по принципу рефундације или

(2) по принципу комбинованe исплате у две транше: 30-50% одобреног износа авансно, док се преостали износ рефундира / исплаћује након утрошка целокупне вредности основног средства.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или набавка софтвера или стицање нематеријалне имовине) – опција под (а) или под (б):

(а) основна средства која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 16.3.2020. године до 1.3.2021. године или

(б) основна средства која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.

Пријава се може поднети за субвенционисање трошкова:

 • за набавку максимално 7 (седам) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 5 (пет) различитих добављача/продаваца;
 • за набавку до 3 (три) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих се свака користи само на по једном рачунару), и то од максимално 3 (три) добављача/продавца;
 • за стицање нематеријалне имовине од највише 5 (пет) добављача / продаваца.

Износ средстава одобрава се до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке, а према врсти основног средства:

 • Машине/опрема – средства се одобравају у висини од најмање 300.000,00  динара до највише 4.900.000,00 динара, с тим да минимална вредност једне машине или појединачног комада опреме не може бити мања од 75.000,00 динара без ПДВ;
 • Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 000,00 динара до највише 500.000,00 динара;
 • Нематеријална имовина – средства се одобравају у висини од најмање 000,00 динара до највише 300.000,00 динара.

Исплата одобрених средстава врши се:

(1) по принципу рефундације или

(2)       по принципу комбинованe исплате у две рате: 30-50% одобреног износа авансно, док се преостали износ рефундира након исплате целокупне вредности основног средства

ЦИЉНА ГРУПА:

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):

1)  најкасније до 30. децембра 2018. године (имају активан статус) и

2)  разврстани на микро или мала правна лица.

ТИП МЕРЕ: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Бесповратна средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине (основнa средствa).

Основна средства треба да буду у складу са делатношћу привредног субјекта.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Бесповратна средства се додељују ради повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем инвестирања у средства за рад и производњу.

Машине, опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну производну употребу. Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање издатака за набавку половне машине или опреме, не старије од 5 година, уз услoв да подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

Под набавком машина подразумева се и производна линија коју чине више функционално недељивих машина или скуп више самосталних машина које заједнички чине јединствен производни процес или су намењене производњи једног производа.

Под набавком опреме подразумева се производна опрема, уређаји укључени у производни процес, средства за манипулацију и др. Као опрема сматрају се и моторна возила која се користе искључиво за сопствене потребе и то: за превоз лица врсте М1 и теретна возила врсте Н1 и Н2.

Под набавком софтвера (софтверске лиценце) подразумева се набавка професионалног (апликативног) софтверског пакета/алата у функцији производног процеса или даљег развоја информатичких решења и производа за тржиште.

Под стицањем нематеријалне имовине подразумева се прибављање нематеријалних средстава на екстернпм тржишту (засебно стицање) и пренос права њоног коришћења путем писменог уговора (нпр. патенти, франшизе, лиценце, жигови и слична права).

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

 • да је позитивно пословао у 2018. и 2019. години (исказао нето добитак);
 • да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
 • да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао број запослених лица
 • да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
 • да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или набавка софтвера или стицање нематеријалне имовине).

Пријава се може поднети за рефундацију издатака:

 • за набавку максимално 5 (пет) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца;
 • за набавку 1 (једног) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих се свака користи само на по једном рачунару), од једног добављача/продавца;
 • за стицање нематеријалне имовине од једног добављача/продавца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Текст Јавног конкурса, образац пријаве, припадајуће изјаве и Правилник преузимају се са интернет презентације: 1. mart 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini (vojvodina.gov.rs)

КОНТАКТ: Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам. Контакт подаци су дефинисани Јавним конкурсом.