Бесповратна средства за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине

Програм је ЗАТВОРЕН

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРO И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА СА СЕДИШТЕМ ИЛИ РЕГИСТРОВАНИМ ОГРАНКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР АПР НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 48.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса. Одлука ће бити објављена на интернет презентацији www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог.

Рефундирани износ средства одобрава се према врсти основног средства:

•          Машине/опрема – средства се одобравају у висини од најмање 300.000,00 динара до највише 2.000.000,00 динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке, с тим да минимална вредност једне машине или појединачног комада опреме не може бити мања од 70.000,00 дин без ПДВ;

•          Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење;

•          Нематеријална имовина – средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 300.000,00 динара, односно до 50% уговорене цене за стицање нематеријалне имовине без ПДВ и других издатака.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства додељују се ради повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем инвестирања у средства за рад и производњу. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине (основнa средствa) и то која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 12.4.2019. године до 18.2.2020. године.Основна средства треба да буду у складу са стварном делатношћу привредног субјекта. Машине, опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну производну употребу.Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање издатака за набавку половне машине или опреме, не старије од 5 година, уз услoв да подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

УСЛОВИ:

Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованим огранаком на територији Аутономне покрајине Војводине, који су у регистар Агенције за привредне регистре (АПР) уписани најкасније до 31. децембра 2018. године (имају активан статус), с тим да су привредна друштва према финансијским извештајима за 2018. годину разврстана на микро и мала правна лица.

Пријаву на Јавни конкурс нема право да поднесе привредни субјект:

–           који је у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

–           над којим је покренут стечајни поступак и поступак ликвидације;

–           који је у тешкоћама;

–           уколико је предмет пријаве (основно средство) купљен/набаљен: од физичког лица (осим ако је продавац предузетник) или од повезаних лица или друштава.

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1)         да је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето добитак);

2)         да је у 2019. години остварио најмање исте или веће приходе у односу на 2018. годину;

3)         да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4)         да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2018-2020) није примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

5)         да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или набавка софтвера или стицање нематеријалне имовине).

Пријава се може поднети за рефундацију издатака:

–           за набавку максимално 5 (пет) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца;

–           за набавку 1 (једног) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих се свака користи само на по једном рачунару), од једног добављача/продавца;

–           за стицање нематеријалне имовине од једног добављача/продавца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Текст Јавног конкурса, образац пријаве, припадајуће изјаве и Правилник, могу се преузети са интернет презентације: www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви

Пријава на Јавни конкурс (попуњен и потписан образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Весна Каменаревић

Тел: +381 21 487 4072

Е-mail: vesna.kamenarevic@vojvodina.gov.rs