Бесповратна средства за набавку репроматеријала

Програм је ЗАТВОРЕН

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 01. март 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 16.03.2021. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса.

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Бесповратна средства у износу од 118.000.000,00 РСД (текуће субвенције)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за рефундацију трошкова за набавку максимално 5 (пет) различитих репроматеријала и то од највише 5 (пет) различитих добављача/продаваца које је дужан да јасно наведе и специфицира у обрасцу пријаве.

Средства се одобравају у висини од најмање 350.000,00 динара до највише 4.900.000,00 динара, односно до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке.

Као предмет пријаве (означени репроматеријал) признају се само они за које су сви рачуни у целости исплаћени.

ЦИЉНА ГРУПА:

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):

1)  најкасније до 30. децембра 2018. године (имају активан статус) и

2)  разврстани на микро или мала правна лица.

ТИП МЕРЕ: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Бесповратна средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала.

Репроматеријал мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Бесповратна средства додељују се ради јачања конкурентности привредних субјеката и повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту.

Под набавком репроматеријала подразумевају се сировине и основни производни материјал у зависности од врсте производње, односно делатности привредног субјекта. У изузетним случајевима као репроматеријал прихватају се (уважавају се) помоћни производни материјал, компоненте и склопови за уградњу (полуфабрикати), као и комерцијална амбалажа.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

  • да је позитивно пословао у 2018. и 2019. години (исказао нето добитак);
  • да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
  • да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао број запослених лица
  • да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесппвратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;;
  • да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за рефундацију трошкова за набавку максимално 3 (три) различита репроматеријала и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца које је дужан да јасно наведе и специфицира у обрасцу пријаве.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Текст Јавног конкурса, образац пријаве, припадајуће изјаве и Правилник преузимају се са интернет презентације: 1. mart 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2021. godini (vojvodina.gov.rs)

 

КОНТАКТ: Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам. Контакт подаци  су дефинисани Јавним конкурсом.