Бесповратна средства за технолошко осавремењавање угоститељских објеката

Програм је ЗАТВОРЕН

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ – ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 20 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ: 200.000,00 РСД, а максималан износ: 500.000,00 РСД

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

 НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства су намењена за пројекте:

-Технолошког осавремењавања угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију  и промоцију традиционалних производа кроз субвенционисање:

  -набавке машина и опреме које својим технолошким карактеристикама и начином употребе служе припреми, чувању, послуживању хране и напитака или пружању услуга на иновативан начин, које  подижу квалитет понуде у односу на просечну понуду тржишта.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све пројекте који се реализују у периоду од 01.12.2019. године до 24.04.2020. године.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима :

1)         да је регистрован у Агенцији за привредне регистре и има седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине до 31.12.2018. године;

2)         да машине и опрему из члана 4. Правилника користи за угоститељску  делатност или за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа;

3)         да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4)         да над њим није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације;

5)         да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

6)         да није користио средства по  другом основу за исту намену;

7)         да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секретаријату;

8)         да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима за доделу државне помоћи;

9)         да је позитивно пословао (остварио нето добитак у пословању) у 2018. години и да је у 2019. години остварио  најмање исти  или већи приход у односу на 2018. годину;

10)       да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извршилац услуге не представљају повезана лица у складу  са  законом;

11)       да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

12)       да Република Србија, аутономна покрајина  или јединица локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13)       да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца почев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац пријаве није и власник објекта.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Вања Жарковић

Тел: +381 21 487 4669

Е-mail: vanja.zarkovic@vojvodina.gov.rs