Бесповратна средства за угоститељске објекте намењена набавци машина и опреме и увођењу технолошких иновација

Програм је ЗАТВОРЕН

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 52.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 01. март 2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 20 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: 1.Подизање квалитета услуга угоститељских објеката – набавке машина и опреме за угоститељску делатност – најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара

2. Унапређења иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске и туристичке делатности – увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката-  најмање од 100.000,00 динара до највише 1.500.000,00 динара

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

 НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства су намењена за пројекте:

1.         Подизања квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање:

– набавке машина и опреме за угоститељску делатност.

2.         Унапређења иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске и туристичке делатности кроз субвенционисање:

– увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све пројекте који се реализују у периоду од 15.03.2020. године до 01.10.2021. године;

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1)         да је регистрован у Агенцији за привредне регистре до 31.12.2020. године и има седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине;

2)         да обавља угоститељску делатност као претежну делатност или има регистрован огранак за обављање угоститељске делатности, као и да је извршио регистрацију, односно да се евидентирао у Регистру туризма;

3)         да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4)         да над њим није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације;

5)         да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

6)         да није користио средства по  другом основу за исту намену;

7)         да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секретаријату;

8)         да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима за доделу државне помоћи;

9)         да је позитивно пословао (остварио нето добитак у пословању) у 2018. и 2019. години;

10)       да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извршилац услуге не представљају повезана лица у складу  са  законом;

11)       да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

12)       да Република Србија, аутономна покрајина  или јединица локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13)       да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца почев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац пријаве није и власник објекта;

14)       да је прибавио процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака (за тачку 1. Намене средстава, уколико је предмет пријаве набавка  половне машине или опреме која није старија од 5 година).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације Секретаријата: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1533-1-2021-ja-2021 и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Вања Жарковић

Тел: +381 21 487 4669

Е-mail: vanja.zarkovic@vojvodina.gov.rs