Бесповратна средства за уметничке и старе занате

Програм је ЗАТВОРЕН

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 5.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Бесповратна средства се одобравају у висини до 100% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл. Износ одобрених средстава може бити најмање 100.000,00 РСД, док је највиши износ 250.000,00 РСД.

ТИП МЕРЕ: Циљ доделе бесповратних средстава јe унапређење и очување процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички или стари занат или посао домаће радиности у циљу повећања конкурентости.

 НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају у висини фактурне/куповне вредности са ПДВ-ом, зависним трошковима набавке и сл. 

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

-да је измирио доспеле обавезе јавних прихода

-да је у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава није примио дозвољену де минимис државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара

-да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Сања Ивановић

Тел: +381 21 487 4668

Е-mail: sanja.ivanovic@vojvodina.gov.rs