Бесповратна средства за уметничке и старе занате

Програм је ЗАТВОРЕН

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2021. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 07. јул 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 22.07.2021. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса.

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Бесповратна средстава у износу од 5.000.000,00 РСД (2.500.000,00 за капиталне субвенције + 2.500.000,00 за текуће субвенције)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (опрема или репроматеријал).

Субвенционисани износ се одобрава:

  • за опрему у висини од најмање 000,00 динара до највише 250.000,00 динара;
  • за репроматеријал у висини од најмање 000,00 динара до највише 200.000,00 динара.

Средства се одобравају у висини до 100% од фактурне (куповне) вредности са  ПДВ-ом.

ЦИЉНА ГРУПА: Предузетници, микро и мала правна лица

Циљ доделе бесповратних средстава јe унапређење и очување процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички или стари занат или посао домаће радиности у циљу повећања конкурентости.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):

1)  најкасније до 31. децембра 2019. године (имају активан статус) и

2) разврстани на микро или мала правна лица.

ТИП МЕРЕ: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2021. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Бесповратна средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке опреме или репроматеријала

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Бесповратна средства су намењена као подршка пословима који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).

У том смислу традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.

Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.

Под набавком опреме подразумева се производна опрема и опрема укључена у производни процес. Опрема која је предмет субвенције мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и намењена за професионалну употребу.

Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

  • да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
  • да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао број запослених лица
  • да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
  • да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (опрема или репроматеријал).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Текст Јавног конкурса, образац пријаве, припадајуће изјаве и Правилник преузимају се са интернет презентације: www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви.

КОНТАКТ: Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4668 или 0800/021027 сваког радног дана, од 10:00 до 14:00 часова.