Skip to main content
Програм је активан

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

НАЗИВ ПРОГРАМА: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА: Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине кроз финансијску подршку привредним субјектима који запошљавају лицa којима је потребна помоћ и подршка ради савладавања социјалних, материјалних и животних тешкоћа или која послују ради остварења социјалне, економске и радне укључености, као и задовољења других сродних потреба припадника друштвено угрожених група или ради задовољења општих интереса унутар локалне заједнице.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 29.9.2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Рок за подношење пријава је до 16.октобар 2023.године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  

Покрајински секретар решењем образује посебну Комисију за спровођење Јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и екстерни стручњаци из области за коју је расписан Јавни конкурс или друга лица која нису радно ангажованa у Секретаријату. У зависности од броја пристиглих пријава на Јавни конкурс, покрајински секретар ће на предлог председника Комисије, из редова запослених одредити особе за евидентирање и контролу формалне исправности пријава.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем Јавног конкурса. У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије и да се изузме из даљег рада Комисије.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може наложити да се изврши додатна контрола усаглашености података из конкурсне пријаве и достављене документације са чињеничним стањем на лицу места код учесника на Јавном конкурсу, о чему ће се сачинити извештај / записник.

 Покрајински секретар разматра предлог Комисије и доноси Одлуку. Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука ће бити објављна на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара за капиталне субвенције.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Бесповратна средства се одобравају у висини до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, као и без посебно исказаних трошкова услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.

Износ одобрених средстава за рефундацију трошкова набавке машина/опреме уз услов из предходног става, може бити од 250.000,00 динара до 2.000.000,00 динара.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

 

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства се одобравају по принципу рефундације за набавку основних средства (машине/опрема) која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 26. новембар 2022. године до дана закључења Јавног конкурса.

Под набавком машина/опреме подразумева се и производна линија коју чине више функционално недељивих машина или скуп више самосталних машина које заједно чине јединствен производни процес. Машине и опрема морају бити нови и намењени за професионалну употребу.

УСЛОВИ:

Учесник Јавног конкурса подноси пријаву под следећим условима:

ОПШТИ УСЛОВИ:

1) да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР), са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место )на територији Аутономне покрајине Војводине , најкасније 30. децембар 2022. године и има активан статус;

2) да није остварио нето губитак у 2022. години;

3) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

 4) да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2021-2023. година) није примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

5) да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

(А) да има дозволу за рад и статус предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

 (Б) да остварену добит, односно вишак прихода над расходима, коју остварују обављањем делатности улажу у унапређење и остваривање постављених социјалних циљева, у складу са законом;

 (В) да остварену добит улаже у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса и да послује у складу са законом.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме). Пријава се може поднети за рефундацију средстава за набавку максимално 5 (пет) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) различита добављача/продавца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

http://www-spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

КОНТАКТ:  Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем телефона 0800/021-027 и 021/487- 4489 сваког радног дана од 10.00до 14.00 часова.