Skip to main content
Програм је затворен

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2022. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије  

ЦИЉНА ГРУПА: Привредна друштва регистрована у Републици Србији која испуњавају или могу да испуне услове за укључење у ланац добављача МНК, као и привредна друштва која се налазе на листи добављача МНК и активни су добављачи производа из групе директних/индиректних материјала.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 25.11.2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 24.01.2023. године (60 дана)

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  45 дана од дана затварања Јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 200.000.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: 300.000,00 – 23.000.000,00 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Основни циљ овог програма је подизање капацитета привредних друштава за укључивање у међународне ланце вредности.

Вишегодишњи Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК пружа могућност привредним друштвима да унапреде своје пословне перформансе и испуне услове да наставе сарадњу или постану добављачи МНК.

Програм омогућава креирање оквира за успостављање комерцијалних односа између МНК и домаћих привредних друштава, а све у циљу остваривања боље интеграције страних улагача у локални економски систем.

Програм обухвата анализу потреба МНК, мапирање потенцијалних добављача, спровођење дијагностике пословних перформанси, подршку у циљаном подизању производних капацитета привредних друштава, као и накнадно повезивање са потенцијалним купцима и МНК.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим програмом могу се доделити ради реализације мера интервенција под којим се подразумева подршка за улагање у материјалну имовину, подршка за улагање у нематеријалну имовину, консултантска подршка, као и подршка за успостављање сарадње са МНК.

Корисник може остварити право на једну или више мера интервенције у складу са потребама пословања, достављеним Писмом препоруке МНК / Писмом препоруке Добављача МНК као и оствареним бодовима након окончања поступка дијагностике пословних перформанси.

УСЛОВИ:

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште  и  посебне  услове:

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, односно уписан у одговарајући регистар привредних друштава, најкасније до 1. јануара 2019. године;
 2. да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није повезан са купцем или потенцијалним купцем;
 6. да Подносилац пријаве не испуњава услове за стицање статуса МНК или није повезан са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 7. Подносилац пријаве који је повезан са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК и који је повезан са купцем или потенцијалним купцем који испуњава услове за стицање статуса МНК може учестовати у Програму уколико ефекат учешћа резултира увођењем иновативног производа;
 8. да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима;
 9. да учешће Подносиоца пријаве у претходним Програмима није окончано због пасивног држања Подносиоца пријаве због којег претходни Програм није могао бити реализован;
 10. да претходно закључен Уговор о додели бесповратних средстава са Подносиоцем пријаве није раскинут због неизвршења уговорних обавеза.

Посебни услови:

Технички капацитет:

 1. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ИСО 9001.

Пословни капацитети:

 1. да Подносилац пријаве као претежну делатност обавља прерађивачку делатност или да поседује производне капацитете помоћу којих може обављати прерађивачку делатност у: сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема) као и производњи етикета/бар кодова за потребе аутомобилске индустрије; сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;
 2. да Подносилац пријаве обавља производњу или поседује производне капацитете помоћу којих може обављати производњу директних материјала или индиректних материјала за производе који припадају ланцима вредности у смислу овог Програма;
 3. да Подносилац пријаве располаже машинама и опремом које могу бити употребљене за серијску производњу директних материјала и индиректних материјала у смислу овог Програма.

Кадровски капацитет:

 1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан објављивања Јавног позива, према евиденцији ЦРОСО.

Финансијски капацитети:

 1. да је Подносилац пријаве у току 2021. пословне године остварио приход од продаје производа у износу не мањем од 35.000.000,00 динара;
 2. да је удео прихода Подносиоца пријаве од продаје производа у Пословном приходу од продаје (а који се посматра за сврху овог Програма као збир позиција АОП 1002 – Приход од продаје робе и АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга) већи или једнак 50% у 2021. години;
 3. да вредност основних средстава, добијена као разлика позиција АОП 0009 (Некретнине, постројења и опрема) и АОП 0012 (Инвестициона некретнина) појединачног, односно консолидованог биланса стања на дан 31.12.2021. године Подносиоца пријаве, није мања од 35.000.000,00 динара;
 4. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, није отворен стечајни поступак, није покренут поступак реорганизације или није покренут поступак ликвидације.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2022-godini

КОНТАКТ :

Olja Pavlović, olja.pavlovic@ras.gov.rs,

Aleksandra Lukić, aleksandra.lukic@ras.gov.rs,

Marija Kabadajić, marija.kabadajic@ras.gov.rs.