Skip to main content
Програм је активан

Покрајински конкурс за доделу бесповратних средстава за навабвку опреме за почетнике и младе

НАЗИВ ПРОГРАМА: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за приведу и туриам

ЦИЉНА ГРУПА:
Циљ доделе бесповратних средстава је да се новооснованим привредним субјектима олакша функционисање и повећа степен опстанка на тржишту и запошљавањa, побољшају услови пословања и унапреди конкурентност као и свеукупни даљи раст и развој предузетништва у АП Војводини, са посебним освртом на младе почетнике.
Под стартапом за почетнике, у смислу овог Правилника, сматрају се предузетници и привредна друштва која послују од 1. јануара 2022. године. Под младим почетницима подразумевају се оснивачи/власници који су у моменту регистровања привредног субјекта били млађи од 35 година.

ТИП МЕРЕ:
Средства су намењена за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме која је купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 1. јануара 2022. године до дана закључења Јавног конкурса. Средства се одобравају по принципу рефундације. Под набавком машина/опреме подразумева се производна и друга опрема која је у функцији израде или припреме и дораде финалног производа и/или пружања услуге. Машине/опрема мора бити намењена за професионалну употребу у оквиру делатности

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  13. јул 2023.године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  14. августа 2023. године.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
Секретаријат додељује средства у укупном износу од 18.000.000,00 динара за капиталне субвенције.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Износ одобрених средстава, може бити од најмање 200.000,00 до највише 1.000.000,00.динара.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства су намењена за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме која је купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 1. јануара 2022. године до дана закључења Јавног конкурса.
Средства се одобравају по принципу рефундације. Под набавком машина/опреме подразумева се производна и друга опрема која је у функцији израде или припреме и дораде финалног производа и/или пружања услуге.
Машине/опрема мора бити намењена за професионалну употребу у оквиру делатности.
Машине/опрема може бити половна, не старија од 5 година, уз услoв да подносилац пријаве на Јавни конкурс достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

УСЛОВИ:
Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:
1. да је регистрован у АПР најраније 1. јануара 2022. године;
2. а) за предузетника: да није у радном односу у другом привредном субјекту, односно да је пријављен на обавезно социјално осигурање по основу обављања самосталне делатности (у својству предузетника) и да вођење пословања и заступање обавља лично;
б) за привредно друштво: да је оснивач/власник запослен на неодређено време у том привредном друштву и да је истовремено његов законски заступник7 ;
3. да има најмање једног запосленог на неодеђено време (под запосленим лицем на неодређено време подразумева се и предузетник из тачке 2. под а));
4. да предузетник, односно оснивач/власник и/или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта;
5. да нема утврђене неизмирене обавезе јавних прихода који су у надлежности Пореске управе Министарства финансија РС;
6. да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
7. да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату;
8. да није примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара (2022-2023 година);
9. да за исте намене (предмет пријаве) у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;
10. да није примио бесповратна средства на Јавним конкурсима Секретаријата у 2023. години, осим субвенција за самозапошљавање.
Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену за рефундацију трошкова за набавку максимално 5 (пет) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: ww.spriv.vojvodina.gov.rs

Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем телефона 0800/021-027 и 021/487- 4861