Skip to main content
Програм је затворен

UNOPS – Норвешка за Вас

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА “ПОДРШКА
ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ И СОЦИЈАЛНОМ УКЉУЧИВАЊУ У НЕРАЗВИЈЕНИМ ПОДРУЧЈИМА“

Програм
је намењен организацијама за подршку пословању: пословни инкубатори, укључујући
заједничке радне просторе и центре, задужбине, кластери, акредитоване агенције
за регионални развој, пословна удружења, научни или технолошки паркови,
привредне коморе и истраживачки институти и академске организације (академије,
универзитети) и домаћим задужбинама и фондацијама које су регистроване у
Републици Србији према Закону о задужбинама и фондацијама, а које задовољавају
критеријуме који су детаљно наведени у условима Јавног позива.  

ПРОГРАМ
СПРОВОДИ
: Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) који је финансиран од стране Владе Норвешке
путем пројекта “Подршка Краљевине Норвешке
развоју Западног Балкана – Норвешка за вас – Србија”

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 550.000 долара (у РСД)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 20. јануар 2020.
године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  8. март 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: април 2020.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Минимални
појединачни износ бесповратних средстава по пројекту је 22.000 долара (у РСД),
док је максимални 110.000 долара (у РСД). Готовинско учешће подносилаца
предлога у подели трошкова није обавезно за пројекте које реализују непрофитне
организације. Готовинско учешће подносилаца предлога у подели трошкова је
обавезно за пројекте које реализују профитни субјекти у износу од 10% укупних
прихватљивих трошкова пројекта. У случају да се пројекат реализује у
партнерству између профитног и непрофитног субјекта, учешће у подели трошкова
је обавезно.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства. Готовинско учешће
подносилаца предлога у подели трошкова није обавезно за пројекте које реализују
непрофитне организације. Готовинско учешће подносилаца предлога у подели
трошкова је обавезно за пројекте које реализују профитни субјекти у износу од
10% укупних прихватљивих трошкова пројекта. У случају да се пројекат реализује
у партнерству између профитног и непрофитног субјекта, учешће у подели трошкова
је обавезно.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Општи циљ: да допринесе запошљавању младих и
социјалном укључивању угрожених и маргинализованих група путем побољшања
пословног окружења у неразвијеним подручјима Србије. Посебан циљ: да допринесе
унапређењу пословног окружења тако што ће локална предузећа учинити одрживијим
и конкурентнијим и запослити више младих путем подршке коју пружају корисничке
организације за подршку пословању.Локација интервенције: Пројекат мора да буде
реализован у једној од 91 ЛСУ из треће и четврте групе према степену развијености
или у неколико њих: Алексинац,Алибунар,Бабушница,Бач,Бајина Башта,Баточина,БелаПаланка,БелаЦрква,Блаце,Богатић,Бојник,Бољевац,Босилеград,Брус,Бујановац,Ћићевац,Чока,ЦрнаТрава,Ћуприја,Деспотовац,Димитровград,Дољевац,ГаџинХан,Голубац,Ириг,Ивањица,Кладово,Кнић,Књажевац,Коцељева,Ковачица,Ковин, Краљево,Крупањ,Кучево,Куршумлија,Лебане,Лесковац,Љиг,Љубовија,Лозница,Лучани,Мали
Иђош,Мали Зворник,Мало Црниће,Медвеђа,Мерошина,Мионица,Неготин,Нова Црња,Нова
Варош,Нови Бечеј,НовиПазар,Оџаци,Опово,Осечина,Параћин,Петровац на Млави,
Пландиште,Прешево,Прибој,Пријепоље,Прокупље,Рашка,Ражањ,Рековац,Сечањ,Шид,Сјеница,СмедеревскаПаланка,Сокобања,Србобран,Сурдулица,Свилајнац,Сврљиг,Тител,Трговиште,Трстеник,Тутин,Уб,Варварин,Велико
Градиште,Велика Плана,Владичин Хан,Владимирци,Власотинце,Жабаљ,Жабари,Жагубица,Житиште,Житорађа.
Корисници пројекта морају да буду грађани из једног или више горенаведених
градова/општина. Пројекат “Норвешка за вас” директно ће подржати пројекте
реализоване у циљаним ЛСУ из треће и четврте групе развијености. Они који имају
право да конкуришу са предлозима пројеката су организације за подршку пословању
(ОПП) и домаће задужбине и фондације које могу да допринесу унапређењу
пословног окружења и већој конкурентности локалних малих и средњих предузећа,
што ће са своје стране повећати социјално укључивање и кохезију у неразвијеним
подручјима Србије. Потребно је да пројекти јасно покажу везе са
приоритетима утврђеним у локалним или националним развојним стратегијама.Овим
јавним позивом се посебно настоји да се допринесе остваривању глобалних циљева
наведених у оквиру општег и посебног циља:Допринети побољшаном пословном
окружењу тако што ће се локална предузећа учинити конкурентнијим, одрживијим и
способнијим да запосле више младих.Предлози који доприносе остваривању посебног
циља који би били узети у обзир могу да обухвате, али нису ограничени на
следеће:Интервенције које доприносе побољшању процеса и/или квалитета производа
и/или услуга. Ово обухвата увођење решења за планирање ресурса у предузећима
(енг. ЕРП), развој нових производа и/или услуга, унапређење система за
производњу и/или пружање услуга, набавку опреме за (заједничко) коришћење,
унапређења дизајна, паковања и брендирања итд., али није ограничено само на
наведено.Акције које доприносе тржишној експанзији. Ово обухвата, али није
ограничено на активности умрежавања, припрему и заједничко учешће на страним и
домаћим сајмовима, подршку у заједничком наступу на тржишту, колаборативне
истраживачке и развојне пројекте итд.Интервенције у вези са релевантним
стандардима и добијање сертификата. То обухвата увођење релевантних
индустријских стандарда, увођење стандарда потребних за ширење тржишта, увођење
групних стандарда, унапређење система управљања квалитетом и увођење мера за
контролу квалитета итд., али није ограничено само на наведено.Акције које
побољшавају запошљивост младих. То би могло да обухвати активности везане за
стручно образовање, обуку за прилагођавање вештина, каријерно саветовање и
припреме за (поновни) улазак на тржиште рада итд.Предлози којима се побољшава
пословно окружење на локалном нивоу. То може да обухвати унапређење локалних
политика запошљавања, увођење мера/програма локалне самоуправе за подршку
локалним предузећима, побољшање општинских административних услуга које се
пружају предузећима, смањење неусклађености између потражње и понуде на
локалном тржишту рада, унапређење управљања подацима кад су у питању пословне
информације итд.

Пројекат
“Норвешка за вас” подржава иницијативе које произилазе из партнерства међу
субјектима који имају право да се пријаве на овај јавни позив. Позивом се
подстичу иницијативе ОПП које доприносе добробити заједница и могу да остваре
шири друштвени утицај и оне ће добити подршку. Иницијативе које обухватају, али
нису ограничене на спровођење активности друштвено одговорног пословања (ДОП),
као што су одговарање на потребе локалних заједница, подршка угроженим групама
(млади, жене, мањинске групе, особе са инвалидитетом итд.); подстицање и
промовисање родне равноправности; активности које доприносе заштити животне
средине, као и примена принципа доброг управљања (ефикасност, транспарентност,
одговорност, учешће грађана и борба против дискриминације) треба да буду
препознате у оквиру пројекта.Пријаве предлога пројеката треба да одражавају
унутрашње капацитете ОПП која је подносилац предлога или партнерских ОПП (ако
се реализује у партнерству) за спровођење предложених активности. Подносиоци
предлога имају могућност и да уговоре доделе подизвођачима ради извршавања
јасно дефинисаних задатака, а они ће бити изабрани кроз транспарентан поступак
одабира. У сваком случају, потребно је дефинисати механизам реализације и јасно
га предложити у пријави предлога пројекта.

УСЛОВИ:

Право да се
пријаве на јавни позив имају:

Организације
за подршку пословању:
пословни инкубатори, укључујући
заједничке радне просторе и центре, задужбине, кластери, акредитоване агенције
за регионални развој, пословна удружења, научни или технолошки паркови,
привредне коморе и истраживачки институти и академске организације (академије,
универзитети). Да би имале право да се пријаве, организације за подршку
пословању морају да задовоље следеће критеријуме:

Да су регистроване
у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР) у складу са законом и
да имају седиште на територији Републике Србије;

Да су регистроване
у складу са законом најмање годину дана пре подношења предлога пројекта;

Да су имале
најмање једног запосленог у 2019. години (што се доказује релевантном
документацијом);

Да су регистроване
у складу са законом за обављање делатности ради којих ће се реализовати циљеви
предложеног пројекта;

Да имају доказано
искуство у успешној реализацији пројеката који се баве питањима која су предмет
Позива и предложене акције;

Да подносиоцу
предлога није изречена забрана обављања делатности у периоду од две године пре
подношења пријаве;

Да подносилац
предлога поседује пословни простор или има важећи дугорочни уговор о закупу;

Да организација
није у процесу принудне наплате потраживања, стечаја, затварања или
ликвидације; има беспрекоран историјат у погледу испуњавања уговорних обавеза
преузетих по основу претходних уговора о додели бесповратних средстава и нема
случајева злоупотребе средстава, незаконитих активности или кривичних
пријава/осуђиваности;

Да има стручна
знања, организационе и финансијске капацитете за успешно спровођење предложене
акције;

Да се против лица
овлашћених да заступају организацију (законски заступници и постављени
руководиоци пројеката) не води никакав кривични поступак.

Домаће
задужбине и фондације

Задужбине и
фондације које су регистроване у Републици Србији (РС) према Закону о
задужбинама и фондацијама морају да поштују све критеријуме који следе, да би
имале право да се пријаве:

Да су домаће
задужбине и фондације регистроване у Агенцији за привредне регистре Републике
Србије (АПР) у Регистру задужбина и фондација;

Циљеви ради којих
је основана задужбина или фондација, исто као и одредбе оснивачког акта и
статута, морају да буду у складу са циљевима овог позива, са посебним нагласком
на допринос остваривању општег добра;

Да су регистроване
сходно закону најмање годину дана пре подношења предлога пројекта;

Да су имале
најмање једног запосленог у 2019. години (што се доказује релевантном
документацијом);

Да су регистроване
у складу са законом за обављање делатности ради којих ће се реализовати циљеви
предложеног пројекта;

Да имају доказано
искуство у успешној реализацији пројеката који се баве питањима која су предмет
Позива и предложене акције;

Да подносиоцу
предлога није изречена забрана обављања делатности у периоду од две године пре
подношења предлога пројекта;

Да подносилац
предлога поседује пословни простор или има важећи дугорочни уговор о закупу;

Да задужбине и
фондације нису у процесу принудне наплате потраживања, стечаја, затварања или
ликвидације; имају беспрекоран историјат у погледу испуњавања уговорних обавеза
преузетих по основу претходних уговора о додели бесповратних средстава и нема
случајева злоупотребе средстава, незаконитих активности или кривичних
пријава/осуђиваности;

Да има стручна
знања, организационе и финансијске капацитете за успешно спровођење предложене
акције;

Да се против лица
овлашћених да заступају организацију (законски заступници и постављени
руководиоци пројеката) не води никакав кривични поступак;

Да подносилац
предлога не производи ништа што крши законе о ауторским правима, жиговима или
интелектуалној својини.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив и конкурсна документација, може се видети
на сајту Пројекта “Норвешка за вас”: https://www.norveskazavas.org.rs/cir/ktext/public-call-for-support-to-youth-employment-and-social-inclusion-in-underdeveloped-areas

КОНТАКТ:

УНОПС/Норвешка за вас , Радуле Ристовић ,Тел: +381 11 344 11 06, Е-mail: raduler@unops.org