Skip to main content
Програм је затворен

Подршка дигиталној трансформацији ММСП

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ММСП

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије у сарадњи са Центром за дигиталну трансформацију

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 70.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Август 2019. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ, за сваку пројектну активност. Максималан износ одобрених средстава по Кориснику је 600.000,00 динара.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност, по принципу рефундације.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм се спроводи кроз три фазе, и то:

 1. Развој појединачних Експертских анализа за ММСП од стране Сертификованог косултанта, укључујући самопроцену предузећа;
 2. Израда Стратегије дигиталне трансформације за ММСП од стране Сертификованог косултанта, за изабране области наведене у Експертској анализи;
 3. Имплементација решења предвиђеног Стратегијом дигиталне трансформације.   

Прве две фазе Програма се координирају и имплементирају од стране Центра за дигиталну трансформацију. Трећу фазу Програма спроводи Развојна агенција Србије и намењена је ММСП која су прошла кроз претходне две фазе.

Средства из овог програма намењена су за суфинансирање:

 1. Имплементације решења предвиђеног Стратегијом дигиталне трансформације (унапређења/увођења нових: пословних процеса, пословних модела, производа и услуга);
 2. Услуга пружених од стране Сертификованог консултанта (израда Стратегије дигиталне трансформације, подршка при изради РАС апликативног формулара и верификација имплементираног решења).

Оправдани трошкови пројектних активности су трошкови који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали током реализације пројекта;
 2. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 3. да су директно везани за активности које се подржавају кроз овај програм.

Трошкови који се односе на пројектну активност коју реализује Сертификовани консултант могу бити у трајању од највише 10 консултант дана, и то:

 • израда Стратегије дигиталне трансформације – до 6 консултант дана,
 • подршка при изради РАС апликативног формулара – до 2 консултант дана,
 • верификација имплементираног решења – до 2 консултант дана. 

УСЛОВИ:

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове, кумулативно:

Општи услови

1) да је, у тренутку објављивања Јавног позива, регистровано у АПР Републике Србије најмање две године;

2) да је у већинском приватном власништву;

3) да над њиме није покренут претходни стечајни поступак или поступак ликвидације;

4) да је измирило обавезе по основу пореза и доприноса;

5) да није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;

6) да има израђену Стратегију дигиталне трансформације од стране Сертификованог консултанта.

Специфични услови

1) Пројектна активност која се односи на Имплементацију решења предвиђеног Стратегијом не може бити започета пре доношења одлуке од стране РАС.

2) Сертификовани консултант који је задужен за израду Стратегије, пружање подршке при изради РАС апликативног формулара и верификацију имплементираног решења не може бити ангажован у фази имплементације решења предвиђеног Стратегијом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Развојне агенције Србије: https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-digitalnoj-transformaciji-mmsp

 

КОНТАКТ:

Катарина Аксентијевић
E-mail: katarina.aksentijevic@ras.gov.rs  

Мирјана Исаиловић
E-mail:: mirjana.isailovic@ras.gov.rs