Skip to main content
Програм је активан

Привредна комора Србије (ПКС)

Привредна комора Србије (ПКС) је законом дефинисано удружење привредних друштава и предузетника и са традицијом дужом од 160 година заступа и штити интересе пословне заједнице. ПКС је професионална асоцијација, самостална и независна у свом раду, која секторски и регионално у јединственом систему окупља целу привреду Србије.

Привредна друштва, чланови ПКС, заступљена су у 19 гранских удружења, шире груписаних у секторе индустрије, пољопривреде и услуга. Разграната мрежа 17 регионалних привредних комора, са седиштима у већим градовима, омогућује стручну подршку и ефикасно заступање интереса привреде у читавој земљи.

Кроз рад представништава ПКС у више европских земаља, главних спољнотрговинских партнера, посебан значај даје се интернационализацији пословања и међународном повезивању домаће привреде.

Активности ПКС

ПКС остварује стални контакт са привредним друштвима кроз рад гранских удружења, односно групација, као и регионалних привредних комора. Главну активност у оквиру система ПКС представља заступање и заштита интереса привреде, односно покретање правних иницијатива ка државним органима (креаторима законодавног оквира) ради измене закона и других аката и унапређења пословно-инвестиционог амбијента и повећања међународне конкурентности.

Услуге ПКС

За потребе привредних друштава и предузетника, као и интереса јавности, ПКС је развила широк спектар услуга које се подељене у оквиру следећих група:

1) Бесплатне – услуге које су увек доступне чланицама посредством информативно-оперативног система, међу којима се издвајају: информисање о изменама прописа од значаја за привреду; информисање о актуелностима и економским кретањима у оквиру конкретне привредне делатности (секторски билтени); преузимање издатих докумената у просторијама регионалних привредних комора; присуство конференцијама и другим стручним скуповима у организацији ПКС.

2) Стандардизоване – услуге за које постоји јасно дефинисана форма пријаве и испоруке, међу којима се издвајају: издавање докумената по основу пренетих јавних овлашћења (домаће и извозно пословање), као и издавање докумената у складу са међународним споразумима (ТИР и АТА карнети); економски и спољнотрговински извештаји; издавање квалификованог електронског сертификата; учешће на регионалним и међународним сајмовима; групне и индивидуалне едукације и тренинзи, као и специфичне услуге гранских удружења.

3) Услуге „веће додате вредности“ – услуге које представљају комбинацију више различитих, стандардизованих услуга и које носе већу корист за кориснике. Суштина ове групе услуга је у „обједињеној бази података“ која је креирана у сарадњи са Републичког завода за статистику, Министарством финансија – Управа царина, Агенцијом за привредне регистре, Народном банком Србије и другим релевантним институцијама, изворима података. Поред анализа и извештаја које се креирају на основу поменуте базе података, селектовање и повезивање са конкретним привредним друштвима, потенцијалним пословним партнерима, је такође додата вредност ове групе услуга.

Бизнис инфо сервис

Чланице, као и заинтересована јавност се о активностима и услугама ПКС могу информисати преко контакт центра „Бизнис инфо сервиса“. Позивом на број 0800 808 809, или слањем електронске поште на адресу bis@pks.rs може се добити одговор или смернице за решавање конкретног пословног проблема.

Подршка сектору микро, малих и средњих привредних друштава

Недостатак финансијских средстава једна је од највећих препрека за покретање или унапређење бизниса и развој предузећа. Између осталог, разлог за то је и чињеница, да привредници често нису обавештени о расположивим изворима финансирања, као и о адекватним начинима пријаве и документацији потребној за аплицирање за та средства.

Како би се превазишла ова препрека, Привредна комора Србије развила је посебну услугу подршке микро, малих и средњих предузећа (ММСП). Мрежа од 40 саветника при Привредној комори Србије на располагању је свим привредницима из овог сектора у Србији, а подразумева стручне савете и помоћ у припреми за подношење пријава за средства која су доступна кроз бројне националне и интернационалне програме.

Ова  услуга је доступна у свих 17 регионалних привредних комора широм Србије, а контакт подаци саветника могу се налазе на следећем линку:

http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Regionalni%20savetnici%20za%20podr%C5%A1ku%20MSP%20za%20pristup%20finansijama(1).pdf

Такође, у сарадњи са комерцијалним банкама, формирана је база расположивих банкарских инструмената, доступна на следећем линку:

http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Bankarski%20instrumenti%20podr%C5%A1ke%20MMSP%20sektoru.pdf

Имајући у виду друштвену одговорност, ПКС је уложила доста у развој омладинског предузетништва, организацијом бројних семинара, радионица, припрему едукативног материјала, као и повезивања младих предузетника и њихових идеја  са пословним субјектима.

http://omladinskopreduzetnistvo.pks.rs/

Центар за едукацију ПКС

Центар за едукацију ПКС омогућује привредницима савремену и континуирану пословну едукацију, у циљу повећања интелектуалног капитала и профитабилности пословања сваког привредног субјекта.

Семинари су конципирани на бази исказаних потреба привредних субјеката и обухватају теме које су од значаја и за пословање предузетника. Семинари и обуке се изводе у малим групама, како би се омогућила интеракција између полазника и предавача.

У програму семинара Центра за едукацију су заступљене следеће области: менаџмент; финансије и рачуноводство; спољнотрговинско пословање; правни послови и законска регулатива; маркетинг, односи са јавношћу; информационе технологије; људски ресурси, као и друге едукације,

Такође, реализују се и специфичне обуке на основу поверених послова, које су такође интересантне и за предузетнике:

  • Обуке овлашћених заступника и овлашћених посредника у осигурању за стицање лиценце, као и њихово континуирано усавршавање на основу;
  • Обуке професионалних управника за стицање лиценце на основу Закона о становању и одржавању зграда.

Све обуке у организацији Центра за едукацију могуће је видети на сајту ПКС, на линку

http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija