Skip to main content
Програм је затворен

„ Србија и ЕУ – ОПРЕМА ЗА ПРИВРЕДУ„

 

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ЗАДРУГАМА, ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ/ ГРАЂЕВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, пословне банке и лизинг компаније:

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.900.000.000,00 РСД бесповратних средстава обезбеђено је из буџетских средстава, док су додатна средства обезбеђена из претприступних фондова ЕУ – ИПА 19, у износу од 10.000.000,00 евра

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 1. јун 2022. године

ТИП МЕРЕ: Комбинација бесповратних средстава и повољних кредита код пословних банака односно финансијског лизинга код лизинг компанија. Министарство привреде суфинансира набавку нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара и нове опреме за извођење грађевинских радова, и то у виду бесповратне помоћи у износу од 25 одсто нето вредности опреме која се набавља, 70 одсто нето вредности опреме се финансира из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија (партнера на Програму), а 5 одсто је учешће самог привредног субјекта. Примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ: Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности опреме која се набавља и не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

Постоје следећа ограничења у погледу висине бесповратних средстава која се могу доделити привредном субјекту у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2021. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања(у даљем тексту: ЦРОСО):

1 запослен – до 1 милион РСД. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 4 милиона РСД.

2 – 5 запослена – до 2,5 милиона РСД. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 10 милиона РСД.

6 и више запослених – до 5 милиона РСД.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

 • производне опреме и/или машина;
 • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
 • делова, специјализованих алата за машине;
 • машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње

нове опреме за извођење грађевинских радова, и то: 

 • грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума доношења решења о додели бесповратних средстава.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:  ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИЦИ МОГУ ДОБИТИ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ У ИЗАБРАНИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈАМА .

Привредни субјекти могу ове године одабрати једну од следећих банака/лизинг компанија:

1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд
2. BANCA INTESA А.Д. Београд
3. OTP Banka A.D.
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.Д. Београд
5. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад
6. EUROBANK DIREKTNA А.Д. Београд
7. Intesa Leasing доо Београд
8. UNICREDIT LEASING ДОО Београд

Привредни субјекти подносе захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме, код изабране банке или лизинг компаније.

Постоје 2 основна начина на које заинтересовани корисник може поднети захтев, и то:

 1. Без одласка у пословницу банке/лизинг компаније (из фирме)

Корисник попуњава податке у електронској форми П1 Образац -Подаци за захтев, коју заједно са осталом документацијом шаље електронском поштом службенику банке/лизинг компаније (ова форма се не потписује). Алтернативно, уместо попуњавања форме, корисник потребне податке може дати службенику банке и путем телефона.

Након што службеник унесе потребне податке у апликацију, и провери достављену пратећу документацију, биће формиран О1 Образац-Захтев за доделу бесповратних средстава у ПДФ формату, који службеник електронском поштом враћа назад кориснику. Корисник треба да провери податке у захтеву, потпише га квалификованим електронским потписом, и електронском поштом их врати службенику, чиме се процес конкурисања за корисника завршава.

 1. У пословници банке или лизинг компаније

Корисник са свом потребном документацијом долази у пословницу банке или лизинг компаније где заједно са службеником попуњава податке потребне за формирање захтева. Након што службеник унесе потребне податке у апликацију, биће формиран О1 Образац -Захтев за доделу бесповратних средстава у ПДФ формату, који се потписује квалификованим електронским потписом законског заступника корисника.

Алтернативно, уколико не постоји могућност да се захтев потпише на лицу места квалификованим електронским потписом законског заступника, они се могу проследити електронском поштом на жељену адресу и на исти начин вратити потписани.

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ИМАЈУ:

1) правна лица, регистрована у  АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро и мала и правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19 и 44/2021 – др. закон) према финансијским извештајима за 2020. годину, као и

2) предузетници регистровани у АПР.

Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС”, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

Подносиоци захтева за доделу бесповратних средстава,  треба да обављају неку од следећих ДОЗВОЉЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

– дозвољене шифре делатности за набавку опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара. су:

 1. Сектор Ц – Прерађивачка индустрија: све осим шифре 1200 – Производња дуванских производа, 1820 – Умножавање снимљених записа, 19 – Производња кокса и деривата нафте, 2051 – Производња експлозива, 2060 – Производња вештачких влакана, 2410 – Производња сировог гвожђа, челика и феролегура, 2446 – Производња нуклеарног горива, 2540 – Производња оружја и муниције, 304 – Производња борбених војних возила;
 2. Сектор Е – Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности: дозвољена само шифра 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала;
 3. Сектор И – Услуге смештаја и исхране: дозвољена само шифра 5621 – Кетеринг;
 4. Сектор M – Стручне, научне, иновационе и техничке делатности: дозвољена само шифра 7112 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

– дозвољене шифре делатности, за набавку опреме за извођење грађевинских радова, су: Сектор Ф – Грађевинарство све осим шифре 4110 – Разрада грађевинских пројеката;

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 20 радних дана од достављања комплетиране документације у Министарство од стране банака/лизинг компанија

Неопходна документација са инструкцијама за спровођење програма:

 1. Текст Јавног позива
 2. П1 – Подаци за захтев
 3. Инструкција за ослобађање ПДВ+царине
 4. Информација о ЕКС изабраних банака и лизинг компанија
 5. Кратак текст о информационом систему
 6. Упутство о начину спровођења програма
 7. Уредба о утврђивању подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години

У случају да потенцијални корисници бесповратних средстава имају примедбе у вези са процедуром за примање захтева за доделу бесповратних средстава које реализују банке и лизинг компаније које учествују у Програму, могу се обратити директно Министарству на електронску адресу: primedbe@privreda.gov.rs.

 

 

 

КОНТАКТ:

Министарство привреде 
Анкица Момчиловић
E-mail: ankica.momcilovic@privreda.gov.rs

Развојна агенција Србије
Милош Ђекић
Тел:+381 11 3398 832
E-mail: milos.djekic@ras.gov.rs