Skip to main content
Програм је активан

Обука, банкарски кредит , бесповратна средства и гаранције за почетнике

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КРЕДИТЕ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ГАРАНЦИЈОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И УЧЕСТВОВАЊЕ У БЕСПЛАТНОЈ ОБУЦИ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН : Новооснованим предузетницима, пољопривредним газдинствима, микро и малим привредним друштвима старости до две године, као и свима који имају идеју за сопствени бизнис или унапређење досадашњег пословања

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:

Канцеларија за управљање јавним улагањима у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије и уз стручну подршку Немачке развојне банке (KFW)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 24.10.2020. године

Програм се састоји из 4 компоненте:

  1. Гаранција за кредите одобрене од стране пословних банака које су путем јавног позива изабране да учествују у Програму. Гаранција покрива 60% сваког индивидуалног кредита укључујући износ редовне камате (за кашњење до 90 календарских дана од датума последњег неисплаћеног ануитета) у оквиру Максималног пројектованог портфеља кредита за сваку партнерску банку. Пословна банка задржава преосталих 40% ризика.
  2. Одобрење повољних банкарских кредита од стране партнерских банака
  3. Исплата бесповратних средстава (гранта) зајмопримцима који испуне Програмом предвиђене услове
  4. Обезбеђивање стручне, бесплатне помоћи и подршке у изради пословног плана и даљем пословању кроз менторинг програм који спроводи Привредна комора Србије.

Кредити се одобравају под следећим условима:

  • максималан износ кредита: 600.000,00 РСД;
  • номинална каматна стопа је фиксна, до 5,99% (РСД) на годишњем нивоу и обрачунава се и наплаћује месечно и о року доспећа, односно за све време важења овог уговора;
  • трошкови и накнаде се обрачунавају сагласно Општим условима пословања Банке а њихова висина се утврђује на основу интерних аката Банке. Трошкови и накнаде не могу да буду виши од 1% од износа кредита. Банка је у обавези да на захтев пружи одговарајућа објашњења и инструкције које се односе на наплату трошкова и тарифа као и да на захтев достави Опште услове пословања у вези са обрачуном кредита;
  • у случају доцње наплаћује се затезна камата у складу са Општим условима пословања у вези са обрачуном кредита, актима пословне политике Банке и законским прописима а у случају да је уговорена каматна стопа (дефинисана у тачки 2 овог члана) виша од затезне камате, уговорена камата тече и након доспевања у доцњу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив  са пратећом документацијом неопходним информацијама, може се видети на сајту Министарства привреде: https://privreda.gov.rs/lat/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-promocije-preduzetnistva-i-samozaposljavanja-0