Skip to main content
Програм је затворен

Програм паметни почетак

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:

Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА:

Тимови и микро привредна друштва

ТИП МЕРЕ:

Бесповратна средства у максималном износу од 90% од одобреног буџета пројекта (максимално до 30.000 евра), док најмање 10% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Јавни позив за доделу средстава расписан је 15. децембра 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:

  1. фебруар 2022. године, до 15 часова

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:

60 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

120.000.000 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност додељује по појединачном пројекту је до РСД 3.600.000 (оквирно ЕУР 30.000,00). Финансирање додељено од стране Фонда може покрити максимум 90% укупних одобрених трошкова пројекта (не укључујући менторску подршку). Минимум 10% укупног буџета пројекта  (не укључујући менторску подршку) мора обезбедити Подносилац пријаве из других приватних извора, независно од Фонда, у готовини. Нефинансијска улагања неће бити прихваћена. Додатно, сви корисници Програма ће добити до РСД 600.000 динара (оквирно ЕУР 5.000) додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Паметни почетак пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа. Корисници Програма имаће на располагању финансијску и менторску подршку, која ће им помоћи у спровођењу прве фазе истраживања тржишта, развоју производа, успостављању пословног модела и започињању припрема за следећу фазу прикупљања финансијских средстава.

Следеће категорије трошкова се сматрају подобним за финансирање:

– Људски ресурси (плате/накнаде за особље ангажовано на пројекту, укључујући све социјалне доприносе и порезе на доходак за лични рад на пројекту);

– Трошкови закупа канцеларијског простора и пословне подршке (књиговодствене услуге, правне услуге и сл.);

– Опрема и средства потребна за развој (не укључујући коришћену или половну опрему и средства);

– Екстерне услуге потребне за развој пословања.

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за Програм паметни почетак су следећи:

  • Тимови који се састоје од 2 до 5 чланова, са најмање 51% тима који су резиденти Републике Србије

или

  • Микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма паметни почетак са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

 smartstart@inovacionifond.rs