Skip to main content
Програм је затворен

Самозапошљавање

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:   Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА: Субвенција за самозапошљавање је намењена незапосленим лицима која су пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање.

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средства Националне службе за запошљавање

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  20. фебруар 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 10. април 2023. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавних позива.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : За наведену субвенцију, средства су обезбеђена Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2022. годину. Укупан износ за реализацију свих мера активне политике запошљавања износи 6.300.000.000,00  динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара или 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Подршка самозапошљавању подразумева финансијску помоћ која се реализује путем јавних позива за доделу субвенције за самозапошљавање.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.

У складу са Националним акционим планом запошљавања, средства за самозапошљавање у 2023. години одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције, у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

УСЛОВИ:

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

  • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе;
  • завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
  • испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби,
  • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе –https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-nezaposlenima-za-dodelu-subvencije-za-samozaposljavanje-u-2023-godini/9792

КОНТАКТ :  Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.