Финансирање производње шумског садног материјала

Програм је ЗАТВОРЕН

 

Годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2021. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме

ЦИЉНА ГРУПА:Правно лице, односно предузетник који има регистровани шумски расадник;

Правно лице и предузетник, ако је закључио уговор о изради и реализацији пројеката и програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови.

ТИП МЕРЕ: Средства субвенција. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за шуме додељује средства субвенција у складу са Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2021. години.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Март 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  15 дана од дана објављивања Конкурса

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 15 дана од дана истека рока за подношење пријава на Конкурс

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 800,000,000. 00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Минимални износ је 3.00 РСД  до максималних 20.00 РСД по комаду произведене шумске саднице, односно минимално 25,000.00 РСД по ha до максималних 60,000.00 РСД по ha за поделу шумских садница физичким лицима.

До 150,000.00 РСД по ha за пошумљавање голети, подизање плантажа и интензивних засада, санацију површина пошумљавањем и мелиорацију деградираних шума.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су за финансирање производње шумског садног материјала и за пошумљавање.

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на конкурс за доделу средстава субвенција имају:

1) Правно лице, односно предузетник који има регистровани шумски расадник;

2) Правно лице и предузетник, ако је закључио уговор о изради и реализацији пројеката и програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу средстава субвенција биће дефинисани у Конкурсу за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2021. годину. 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, биће доступани на сајту Управе за шуме:

https://upravazasume.gov.rs/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

  Управа за шуме

 Гордана Глигорић

011/311 76 11

gordana.gligoric@minpolj.gov.rs