Skip to main content
Програм је активан

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : ГРАД НИШ – Канцеларија за локални економски развој

НАЗИВ ПРОГРАМА : JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2021.ГОДИНУ

ЦИЉНА ГРУПА : За прву меру: циљ доделе бесповратних средстава је подршка микро, малим и средњим предузећима, као женама предузетницама и фирмама чији је власник жена са најмање 51 одсто удела у истој и у којој је жена одгворно лице за пословање и управљање. Ова мера представља новину у односу на претходне године јер је реч о битном сегменту развоја укупне привреде. За другу меру: пројекат треба да омогућава унапређење производних процеса и процедура кроз имплементацију научних достигнућа намењених ММСПП. На пројекту морају да учествују најмање три привредна субјекта и једна научно-образовна акредитована институција или регистрована иновациона организација. За трећу меру: микро, мала и средња предузећа и предузетници могу користити средства за трошкове набавке машина и опреме, осавремењивање процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, изградњу и реконструкцију и адаптацију пословног простора.

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : 1. април 2021

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 30 дана од дана расписивања Јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 45 дана од истека рока за пријаву

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 15.000.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : Средства ће се додељивати за покривање максимално до 50% оправданих трошкова без ПДВ-а.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Бесповратна средства су намењена за помоћ микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, кроз субвенционисање за мере предвиђене и описане у намени програма.

НАМЕНА ПРОГРАМА : За прву меру средства за унапређења конкурентности микро, малих исредњих предузећа и предузетника (ММСПП) су намењена за суфинансирање трошкова пружаоца услуга без ПДВ за следеће активности:-набавка нове опреме/машина, рачунарске опреме, делова за машине или специјализованих алата, електронска презентација предузећа, имплементација стандарда, сертификација, ресертификација, обележавање производа „ЦЕ“ ознаком, побољшање постојећих и развој нових производа, тестирање нових производа. За другу меру средства за организацију манифестација привредно-туристичког карактера и/или групне посете манифестацијама, са циљем да се промовишу привредно-туристички потенцијали града Ниша. За трећу меру Град субвенционише камату за кредите које микро, мала и средња предузећа и предузетници могу користити средства за трошкове набавке машина и опреме, осавремењивање процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, изградњу и реконструкцију и адаптацију пословног простора.

УСЛОВИ : За прву меру право на доделу средстава имају постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници и предузетнице, као и фирме у којима жена има најмање 51% власништвам, а који испуњавају следеће услове:-да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга (испуњеност овог услова ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР);-да су регистровани на територији Града Ниша у складу са важећим законом, који се на њих односи;-да су у већинском приватном власништву;-да имају позитивне резултате пословања у претходне две године-да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;-да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације,-да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;-да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства у другим јавним фондовима. За другу меру право на доделу средстава имају постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници, као подносиоци пријава, који испуњавају следеће услове:-да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга (испуњеност овог услова ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР);-да су регистровани на територији Града Ниша у складу са важећим законом, који се на њих односи;-да су у већинском приватном власништву;-да имају позитивне резултате пословања у претходне две године-да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;-да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације,-да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;-да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства у другим јавним фондовима, као водећи партнери на пројекту су акредитоване научно -образовне институције или иновационе организације (регистрован субјект иновационе делатности) регистрован у складу са Законом о иновационој делатности. Партнери на пројекту могу битии удружења, уколико им је у Статуту дефинисана делатност орјентисана на подршку ММСП и предузетницима или удружење потрошача. Да наменски, караткорочно, до 12 месеци, банка кредитира набавку средстава из овог јавног позива. – Да се наменско кредитирање дефинише у Уговору о пласману кредита на основу докумената о набавци робе и услуга (фактура, уговор, остала документација) и усклади са условима из Јавног позива. – Процену кредитног ризика и одобрење кредита врши банка у складу са својом пословном политиком. Корисник кредита ступа у пословни однос са банком. – Сав ризик одобравања и наплате кредита од корисника сноси банка, уз обезбеђење наменског праћења пласмана чију контролу ће банка омогућити Граду. – Динамика и начин отплате главнице: у једнаким месечним ратама. – Банци ће се субвенционисати ефективна камата. – Уговорне обавезе не могу се мењати за време трајања уговора. – Субвенционисање каматне стопе неће се вршити за кредите који се користе за: • Правна лица и предузетнике чија је претежна делатност трговина, • Организовање игара на срећу и лутрија и сличних делатности и намена, • Производњу и промет роба и услуга које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : Реализација мера ће зависити од епидемиолошке ситуације! https://www.gu.ni.rs/javni-pozivi/

КОНТАКТ :
Предраг Мијајловић и Татјана Илић
predrag.mijajlovic@gu.ni.rs tatjana.ilic@gu.ni.rs
+381 64 833 0640 +381 18 209 239