Skip to main content
Програм је активан

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Град Панчево

НАЗИВ ПРОГРАМА : Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2021. годину

ЦИЉНА ГРУПА : предузетници, микро и мала правна лица са територије града Панчева

ТИП МЕРЕ : бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : 22.01.2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : до 30.11.2021.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : до 10. у месецу за пријаве пристигле претходног месеца

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 5.000.000,00

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : минимални: 100.000,00, максимални: 700.000,00

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Јавни конкурс се расписује у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме („Службени лист града Панчева“ број 13/17 и 16/19). Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава која је започета или започета и реализована након расписивања Јавног конкурса.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Средства су намењена за субвенционисање трошкова набавке нових машина и опреме ради унапређења постојеће делатности привредних субјеката. Под основним средствима у овом смислу подразумевају се машине и опрема, која се прибављају од привредног субјекта.
Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом

УСЛОВИ : Право на доделу средстава имају предузетници, микро и мала правна лица – привредни субјекти регистровани код Агенције за привредне регистре (АПР), који испуњавају следеће услове:
– да имају седиште на територији града Панчева;
– да обављају делатност најмање 12 месеци пре расписивања овог Конкурса;
– да обављају производну, услужну или трговинску делатност;
– да подносиоцу пријаве није био блокиран рачун дуже од седам дана у претходних 12 месеци, пре расписивања овог Конкурса;
– да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода Републике Србије и изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе;
– да није у групи повезаних привредних субјеката у којој су неки од чланова средња и велика правна лица;
– да подносилац пријаве и добављач/продавац машине или опреме која се набавља, нису повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима;
– да над привредним субјектом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
– да подносиоцу пријаве није додељена de minimis државна помоћ у текућој и претходне две фискалне године у укупном износу већем од 23.000.000,00 динара;
– да у текућој години није примио бесповратна средства из јавних средстава на републичком и покрајинском нивоу за исте намене;
– да заступник подносиоца пријаве није кривично гоњен и осуђиван;
– да се машине и опрема прибављају искључиво од привредног субјекта.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : www.pancevo.rs

КОНТАКТ :
Гордана Ћирић
gordana.ciric@pancevo.rs
013/ 308 961