Skip to main content
Програм је активан

Програм локалног економског развоја

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Град Пожаревац

НАЗИВ ПРОГРАМА : Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023.године

ЦИЉНА ГРУПА : Право на учествовање у поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије и иностранства, мала и средња предузећа и предузетници, уколико имају регистровано предузеће или представништво на територији Града Пожаревца, који имају инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које се у складу са Програмом ЛЕР-а обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним одлуком о његовој реализацији. Сви инвеститори из Србије и иностранства – мала и средња предузећа, имају обавезу да запосле раднике искључиво са територије Града Пожаревца, док велика предузећа, да када испуне квоту запослења радника са територије Града Пожаревца, могу да запосле и раднике са територија других јединица локалне самоуправе. Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним субјектима који обављају делатност у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као ни привредним субјектима у тешкоћама.

ТИП МЕРЕ : Обзиром да је нацрт Програма ЛЕР-а у изради те да ће коначне мере и услови бити утврђене накнадно утврђени , очекује се да исти обухвати спровођење следећих мера: Мера 1. Подстицање запошљавања, се реализује у техничку подршку и сарадњу са Националном службом запошљавања, а кроз Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца на годишњем нивоу. Мера 2 -Привлачење инвеститора се реализује се на следећи начин: 2.1. Обезбеђивање неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града испод цене или без накнаде, 2.2. Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено у својини Града испод цене или без накнаде, 2.3. Обезбеђење закупа пословног простора на одређено време, 2.4. Давањем пословног простора у својини Града, испод цене или без накнаде, ван јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, а у циљу реализације инвестиционог пројекта, 2.5.Обезбеђивањем подстицајних средстава за набавку опреме ( машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње. Мера 3.Подстицање конкурентности се реализује кроз подршку: 3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа, 3.2. Подршку развоја задругарства, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, као и учествовање на сајмовима, 3.3. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : април 2021

РОК ЗА ПРИЈАВУ : до утрошка средства , односно до 31.12.2021.године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 25.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : Минимална вредност у динарској противвредности 5.000 евра по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 2 нова радна места. За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања. Максималан износ пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање у динарској противвредности 500.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 70 нових радних места.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Општи циљ наведеног Програма је допринос економском развоју Града Пожаревца кроз успостављање повољног пословног окружења. Специфичи циљ Програма је унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца, унапређење инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвеститора, пружање подршке за развој малих и средњих предузећа, стварање услова за оснивање нових предузећа, подстицање услова за отварање нових радних места, стварање услова за стицањем практичних знања и вештина за самосталан рад, нарочито младих људи и теже запосливих, стварање нових производа, креирање локалног финансијског и админстративног оквира за доделу субвенција, јачање конкурентности привреде, позиционирање Града Пожаревца као снажног привредног центра у региону и шире, стварање пожељне средине за инвестирање, пословање и живот, подстицање иноватиног и предузетничког понашања, развој предузетништва, као и подстицај увођењу нових технологија и иновација у произвоедне процесе у функцији стварања нових вредности и повећање извоза са територије Града Пожаревца. Прецизни услови ће бити дефинисани током израде Програма ЛЕР-а.

НАМЕНА ПРОГРАМА : У ПРИПРЕМИ

УСЛОВИ : У ПРИПРЕМИ

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ :
Марко Савић
marko.savic@pozarevac.rs
06487440730, 012/539-676