Skip to main content
Програм је затворен

Програм раног развоја 2022

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

ЦИЉНА ГРУПА: Микро и мала привредна друштва и неформални тимови која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% од одобреног буџета пројекта, а максимално до 80.000 евра, док најмање 30% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм раног развоја расписан је 15. септембра 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 15. новембар 2022. године до 15:00 часова

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.200.000 ЕУР (средства се деле са Програмом суфинансирања иновација, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Максимални износ који се одобрава кроз овај програм је 80.000 евра (што представља најмање 70% од укупно одобреног буџета пројекта)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

  • Људски ресурси (може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
  • Опрема и материјал за истраживање и развој (који се користи у пројектне сврхе, укључујући купљену опрему, као и изнајмљену или узету на лизинг изнајмљену опрему, као и онлајн услуге и алате);
  • Пословни простор и подршка пословању (до максималног износа од 1.000 евра месечно);
  • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
  • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
  • Трошкови маркетинга, продаје и пословног саветовања (до максималног износа од 20% укупно одобреног буџета пројекта, укључујући саветнике за развој пословања, истраживање тржишта, посећивање конференција, трошкове путовања (без дневница), израду промотивног материјала, дизајн и креирање интернет странице);
  • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:

  • Mикро или мало привредно друштво у већинском приватном и већинском власништву резидената Републике Србије (51% или више) основано у Србији  и не старије од пет (5) година у тренутку подношења пријаве;

или

  • Тим који се састоји од највише 5 чланова (особа). Улоге и обавезе чланова тима морају бити јасно образложене у пријави.

У случајевима где је Пријава поднета од стране тима (који још увек није регистровано привредно друштво), уколико је финансирање одобрено, Подносилац Пријаве ће бити у обавези да оснује привредно друштво која ће бити корисник гранта и правно одговорнo за спровођење пројекта, и које мора испунити све захтеве подобности који су описани у овом одељку. Новоосновано привредно друштво мора бити најмање 51% у власништву чланова тима који су поднели Пријаву (проценат власништва између чланова тима је предмет њиховог међусобног договора).

Могуће је подношење само једне пријаве по јавном позиву.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма раног развоја и сет неопходне документације објављују се на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-ranog-razvoja

 

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

minigrants@inovacionifond.rs