Skip to main content
Програм је затворен

Програм раног развоја

 

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА: Mикро и мала привредна друштва и тимови

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% од одобреног буџета пројекта (максимално до 80.000 евра), док најмање 30% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм раног развоја расписан је 30. новембра 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  15. марта 2022. године до 15 часова

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.000.000 ЕУР (средства се деле са Програмом суфинансирања иновација и Програмом сарадње науке и привреде, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Кроз Програм раног развоја одобрава се до 80.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта. Најмање 30% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Људски ресурси (може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (до максималног износа од 1.000 евра месечно);
 • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Трошкови маркетинга, продаје и пословног саветовања (до максималног износа од 20% укупно Одобреног Буџета Пројекта, укључујући саветнике за развој пословања, истраживање тржишта, посећивање конференција, трошкове путовања (без дневница), израду промотивног материјала, дизајн и креирање интернет странице);
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за Програм раног развоја су следећи:

 • Mикро или мало привредно друштво у већинском приватном власништву резидената Републике Србије (51% или више), основано у Србији и не старије од пет година у тренутку подношења Пријаве,

или

 • Тим који се састоји од највише 5 чланова (особа).

У случајевима где је Пријава поднета од стране тима (који још увек није формално и легално успостављено привредно друштво), примењиваће се следеће:

 • Уколико је финансирање одобрено, подносиоци пријаве ће бити у обавези да оснују привредно друштво које ће бити корисник гранта и правно одговорно за спровођење пројекта;
 • Новоосновано привредно друштво мора бити најмање 51% у власништву чланова тима који су поднели пријаву (проценат власништва између чланова тима је предмет њиховог договора);
 • Новоосновано привредно друштво мора бити најмање 51% у приватном власништву и у већинском власништву резидената Републике Србије.

Могуће је подношење само једне пријаве по јавном позиву.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма раног развоја и сет неопходне документације доступни су на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-novembar-2021

Пријаве се подносе путем линка: http://www.inovacionifond.rs/prijava

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

minigrants@inovacionifond.rs