Skip to main content
Програм је затворен

Програм сарадње науке и привреде 2022

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

ЦИЉНА ГРУПА: Микро, мала и средња привредна друштва која развијају технолошку иновацију

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за микро и мала привредна друштва као носиоце конзорцијума, односно до 60% од одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва као носиоце конзорцијума, а максимално до 500.000 евра, док најмање 30%, односно 40% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм сарадње науке и привреде биће расписан у септембру 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 60 дана од расписивања јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 10.030.000 ЕУР (средства се деле са Програмом раног развоја и Програмом суфинансирања иновација, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Максимални износ који се одобрава кроз овај програм је 500.000 евра (што представља најмање 70% за микро и мала привредна друштва, односно 60% за средња привредна друштва од укупно одобреног буџета пројекта)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Циљ Програма сарадње науке и привреде је да помогне истраживања која су од значаја за привреду тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да се упусте у заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства за реализацију Програма сарадње науке и привреде се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

  • Људски ресурси (особља и запослених Главног подносиоца пријаве који се директно плаћају са пројектног рачуна) – може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на Пројекту;
  • Опрема и материјал за истраживање и развој (који се користи у пројектне сврхе, укључујући купљену опрему, као и изнајмљену или узету на лизинг изнајмљену опрему, као и онлајн услуге и алате);
  • Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство и правне услуге) до 2% укупног буџета пројекта;
  • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући Главног подносиоца пријаве);
  • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
  • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
  • Пословно саветовање (максимум 20% одобреног буџета пројекта; развој пословања, истраживање тржишта);
  • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:

Подносилац пријаве мора бити конзорцијум који испуњава следеће критеријуме:

  • Главни подносилац пријаве мора бити микро, мало или средње привредно друштво у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање ЕУР 200.000 (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;
  • Конзорцијум мора укључивати најмање једну јавну (у већинском државном власништву) научноистраживачку организацију као главног коподносиоца пријаве, регистровану и акредитовану у Србији и наведену на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio, релевантну за област индустрије и технологије која је описана у предложеном пројекту.

Осим обавезног главног подносиоца пријаве и главног коподносиоца пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре универзитета/факултета у Србији као коподносиоце пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама предлога пројекта. Конзорцијум не може имати више од пет чланова.

Могуће је подношење само једне пријаве по јавном позиву.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма сарадње науке и привреде и сет неопходне документације објављују се на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-saradnje-nauke-i-privrede

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

cgs@inovacionifond.rs