Skip to main content
Програм је затворен

Програм суфинансирања иновација

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:   Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА: Mикро, мала и средња привредна друштва

ТИП МЕРЕ:  Бесповратна средства у максималном износу од 70% за пројекте предложене од стране микро и малих привредних друштава, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих привредних друштава (максимално до 300.000 евра).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм суфинансирања иновација расписан је 30. новембра 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  15. марта 2022. године до 15 часова

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.000.000 ЕУР (средства се деле са Програмом раног развоја и Програмом сарадње науке и привреде, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Кроз Програм суфинансирања иновација одобрава се до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте микро и малих привреднх друштава, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте средњих привредних друштава.

Сваки подносилац пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање и то минимум 30% укупно одобреног буџета пројекта за пројкете микро и малих привредних друштава, односно 40% за пројекте средњих привредних друштава.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска средства за комерцијализацију истраживања и развоја. Програм има за циљ даљи развој постојећих иновативних предузећа заснованих на знању, подстицање успостављања сарадње са међународним партнерима и повећање броја технолошких предузећа.

Средства одобрена кроз Програм суфинансирања иновација се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Људски ресурси (особља и запослених главног подносиоца пријаве који се директно плаћају са пројектног рачуна) – може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту;
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство и правне услуге) до 2% укупног буџета пројекта;
 • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући главног подносиоца пријаве);
 • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пословно саветовање (максимум 20% одобреног буџета пројекта; развој пословања, истраживање тржишта);
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за Програм суфинансирања иновација су следећи:

 • Подносилац пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац пријаве је приватно (најмање 51% у приватном власништву) микро, мало или средње предузеће, основано у Србији складу са важећим Законом о рачуноводству, искључујући новооснована правна лица онако како су дефинисана у складу са овим законом;
 • Подносилац пријаве је остварио пословни приход у висини од најмање ЕУР 200.000 у претходној или текућој пословној години и послује са добитком.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација и сет неопходне документације доступни су на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-novembar-2021

Пријаве се подносе путем линка: http://www.inovacionifond.rs/prijava

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

matchinggrants@inovacionifond.rs