Skip to main content
Програм је затворен

Програм сарадње науке и привреде

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА: Mикро, мала и средња привредна друштва

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за пројекте предложене од стране микро и малих привредно друштво, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих привредних друштава (максимално до 300.000 евра).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм сарадње науке и привреде расписан је 30. новембра 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  15. марта 2022. године до 15 часова

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.000.000 ЕУР (средства се деле са Програмом раног развоја и Програмом суфинансирања иновација, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:Кроз Програм сарадње науке и привреде одобрава се до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте чији је главни подносилац пријаве микро и мало привредно друштво, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте чији је главни подносилац пријаве средње привредно друштво.

Сваки подносилац пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат и то минимум 30% укупног одобреног буџета пројекта за пројекте чији је главни подносилац пријаве микро или мало привредно друштво и 40% за пројекте чији је главни подносилац пријаве средње привредно друштво.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Циљ Програма сарадње науке и привреде је да помогне истраживања која су од значаја за привреду тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да се упусте у заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

Средства одобрена кроз Програм сарадње науке и привреде се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

  • Људски ресурси (особља и запослених главног подносиоца пријаве који се директно плаћају са пројектног рачуна) – може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту;
  • Опрема и материјал за истраживање и развој;
  • Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство и правне услуге) до 2% укупног буџета пројекта;
  • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући главног подносиоца пријаве);
  • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
  • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
  • Пословно саветовање (максимум 20% одобреног буџета пројекта; развој пословања, истраживање тржишта);
  • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:

Подносилац пријаве мора бити конзорцијум који испуњава следеће критеријуме:

  • Главни подносилац пријаве мора бити микро, мало или средње привредно друштво у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање ЕУР 200,000 (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;
  • Конзорцијум мора укључивати најмање једну јавну (у већинском државном власништву) научноистраживачку организацију као главног коподносиоца пријаве, регистровану и акредитовану у Србији и наведену на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, релевантну за област индустрије и технологије која је описана у предложеном пројекту.

Осим обавезног главног подносиоца пријаве и главног коподносиоца пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре универзитета/факултета у Србији као коподносиоце пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама предлога пројекта. Конзорцијум не може имати више од пет чланова.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма сарадње науке и привреде и сет неопходне документације доступни су на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-novembar-2021

Пријаве се подносе путем линка: http://www.inovacionifond.rs/prijava

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

cgs@inovacionifond.rs