Skip to main content
Програм је у припреми

Финансијска подршка иновационим пројектима

ФИНАНСИЈСКАПОДРШКА ИНОВАЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИНОВАЦИОНИХОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНУ ПОДРШКУ ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ(ПОСЛОВНОТЕХНОЛОШКИ ИНКУБАТОРИ И НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарствопросвете науке и технолошког развоја – 137.500,00 РСД

ПОЧЕТАКРЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: јуни 2019

НОСИОЦИПРОГРАМА: Министарство просвете науке и технолошког развоја

Иновациони пројекти регистрованих иновационих организација за непосредан резултат имају стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у складу са потребама тржишта. Кроз реализацију иновационих пројеката подстичу се регистровани субјекти да у сарадњи са високошколским установама , институтима и осталим носиоцима иновационе делатности допринесу развоју иновативних производа и услуга који ће имати конкурентна својства.На тај начин се подстиче примена и комерцијализација научноистраживачких резултата и пружа подршка коришћењу савремених технологија.

Инфраструктурни пројекти регистрованих иновационих организација за непосредан резултат имају изградњу иновационе инфраструктуре намењене реализацији иновационих развојних пројеката која представља окружење створено у области информационих и комуникационих технологија, техничко-технолошког опремања, физичке инфраструктуре (просторне, транспортне, интернет и интранет), као и инфраструктуре знања(ресурси нио организација и други образовни и консалтинг ресурси), које је у функцији покретача реструктурирања пословног сектора и умрежавање субјеката иновационе делатности из академског сектора и сектора привреде

Иновациони пројекти физичких лица-иноватора имају за циљ да се регистрованом иноватору кроз конкретне активности омогући пласирање на тржишту, са одговарајућом вредношћу, решења који су резултат његових иновационих активности којима су развијени производи, технологије,процеси или услуге

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Право учешћа по јавним позивима у складу са Законом о иновационој делатности  могу имати само она правна и физичка лица која су уписана у регистар иновационих организација и регистар физичких лица иноватора који води Министарство. То заправо значи да директни корисници државних подстицајних мера и буџетских средстава за развој иновационе делатности која додељује Министарство, могу бити само субјекти који су уписани у Регистар.

Детаљна упутства и услови за пријаву на Јавни позив се преузима са сајта http://www.mpn.gov.rs/tehnoloski-razvoj-2/inovaciona-delatnost/

 

КОНТАКТ:
Министарство просвете науке и технолошког развоја
Марина Вукобратовић Каран
+381 11 3616 526 marina.vukobratovic@mpn.gov.rs