ИПАРД II -МЕРА 1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Програм је ЗАТВОРЕН

Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године (ИПАРД II програм) / Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за агррана плаћања

ЦИЉНА ГРУПА: Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга Услов за остваривање подстицаја је да је лице које остварује право на ИПАРД подстицај уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.

ТИП МЕРЕ:Кроз Меру 1 –  Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава корисник може да оствари право на бесповратна средства за подршку инвестицијама у материјална средства и техничка побољшања (изградња објеката и набавка пољопривредне механизације, машина и опреме)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Април 2021. године

 РОК ЗА ПРИЈАВУ: Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања. Јавни позив нарочито садржи рок за подношење захтева за одобравање пројекта, износ расположивих средства за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за конкретан позив. Индикативни план јавних позива налази се на следећем линку: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  9 месеци

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 6.613.200.117 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:Минимални  износ подстицаја је 5000 евра, а максимални износ подстицаја је 1.500.000 евра

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:  

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава је превасходно намењена физичким лицима (укључујући предузетнике), али корисници ове мере могу бити и правна лица (земљорадничке задруге и привредна друштва), која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налазе се у активном статусу. Подршка кроз Меру 1 додељује се како би корисници кроз техничка побољшања и улагања у нову механизацију и технологије повећали продуктивност и конкурентност пољопривредне производње. Поред тога, газдинства ће се ускладити и са минималним националним условима и ЕУ стандардима у областима заштите животне средине, здравља и заштите биља и добробити животиња. Мера 1 обухвата следеће секторе: млеко, месо, воће и поврће, остали усеви, јаја и грожђе.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Мером 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава намењена су за подршку инветсицијама у изградњу и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, као и набавку  трактора.

УСЛОВИ: Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга.

Потенцијални корисници, треба да испуне и низ општих, као и посебних услова у зависности од врсте инвестиције и сектора у који се инвестира.

Подстицаји се  оставрују за инвестиације у секторе: млека; меса; воћа и поврћа;  осталих усева;  јаја и грожђа.

ИПАРД  подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ ПДВ-а:

  • 60% од укупних прихватљивих трошкова, или
  • 65% од укупних прихватљивих трошкова – ако је корисник лице које је млађе од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;
  • 70% од укупних прихватљивих трошкова – ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
  • за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама ИПАРД подстицаји се утврђују у додатном износу од 10%.

Прихватљиви трошкови за које се одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова која је саставни део важећег правилника за спровођење Мере 1.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје састоји се од две фазе: фазе одобравања пројекта и фазе одобравања исплате. Између ове две фазе, корисник ИПАРД подстицаја реализује своју инвестицију на начин и у року утврђеном решењем о одобравању пројекта. Битан елемент самог поступка је и контрола на лицу места, која се спроводи најмање три пута, и то: пре одобравања пројекта, после реализације инвестиције а пре исплате ИПАРД подстицаја и након исплате ИПАРД подстицаја у току петогодишњег периода у коме је корисник у обавези да поштује обавезе прописане решењем о исплати ИПАРД подстицаја.

Поступак се покреће подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања. Уз захтев за одобравање пројекта, подносилац доставља и три прикупљене понуде за предмет инвестиције за вредност већу од 10.000 евра, односно једну уколико је ова вредност мања од 10.000 евра, као и пословни план којим доказује своју економску одрживост (за инвестиције вредности до 50.000 евра подноси једноставан пословни план, док се за инвестиције вредности веће од 50.000 евра подноси сложен пословни план).

Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД II програма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању од стране Европске уније, тј. ИПАРД II програма. Означавање инвестиције је обавеза корисника којом се шира јавност информише о улози ЕУ у спровођењу ИПАРД II програма, али и промовише позитивни допринос ЕУ и националних фондова руралном развоју у Србији.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Правилника за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства  и пратећа  документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/mera-1-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/ и http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

КОНТАКТ:

Управа за аграрна плаћања

Кориснички сервис ИПАРД Инфо

+381 11 3107 013

ipard.info@minpolj.gov.rs