Skip to main content
Програм је затворен

Гаранције по програму Фонда за развој

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЦИЉНА ГРУПА:

Право на издавање гаранција Фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро,мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

 • привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа;
 • привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

На основу члана 99. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14) који одређује када гаранција не представља државну помоћ, што је у диспозитиву решења Комисије за доделу државне помоћи наложено, и као таква гаранција не може покрити кредит више од 80% од одобреног зајма, или друге финансијске обавезе корисника.

Разврставање правних лица се врши у складу са Законом о рачуноводству. Предузетници се у смислу овог Закона сматрају микро правним лицима.

ТИП МЕРЕ – Гаранција

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм Фонда за развој РС није годишње ограничен, могуће је аплицирати током целе 2022. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Аплицирање по овом Програму је могуће током целе 2022. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  Време и рок одлучивања зависи од више фактора:комплетности документације, типа пројекта, врсте средстава обезбеђења…

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су опредељења годишњим финансијским планом Фонда.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС   Тражени износ гаранције не може бити мањи од 1.000.000,00 Динара. Максимални износ по једном привредном субјекту код Фонда за развој, са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није првокласна банкарска гаранција, што укључује стање дуга по свим раније одобреним кредитима и гаранцијама, као и износ гаранције која је предмет одобравања. Минимални број запослених радника за поменути максимални износ је 50 радника.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Гаранције Фонда се могу издавати за обезбеђење кредита, односно за обезбеђивање других послова подносилаца захтева свих привредних грана, осим за:

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • Промет нафте и нафтних деривата.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

 • подстицање пословања предузетника и правних лица у Републици Србији
 • подстицање запошљавања;
 • подстицање производње;
 • подстицање одрживог и свеобухватног развоја.

УСЛОВИ:

Гаранције ће се  одобравати под следећим условима:

Фонд не може по захтеву једног подносиоца одобравати и кредит и гаранцију, ако се и кредит и гаранција односе на исти правни посао. Накнада за издавање гаранције-провизија износи 2% годишње од износа гаранције, а уколико је гаранција издата као обезбеђење потраживања са валутном клаузулом за обрачун провизије примењиваће се валутна клаузула.Износ гаранције ће се смањивати сразмерно износу отплаћених обавеза од стране налогодавца

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита и измирења обавеза по издатим гаранцијама су: –

 хипотека првог реда на непокретностима-у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита, зависно од врсте хипотековане непокретности, може износити:

 • до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичнекуће);
 • до 60% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора(канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
 • до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.);
 • до 50% тржишне вредности грађевинског земљишта; и/или

– залога на поизводној опреми и другим покретним стварима у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 50% тржишне вредности нове опреме и до 30% тржишне вредности опреме старије од две године.

 Уколико је корисник кредит привредни субјект из недовољно развијене јединице локалне самоуправе, тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита мора да буде 1:1.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/garancije

КОНТАКТ:    https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/kontakt