Skip to main content
Програм је затворен

Инвестициони кредити по програму Фонда за развој

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЦИЉНА ГРУПА:  Право на коришћење ових средстава имају правна лица разврстана као микро, мала, средња и велика, као и  предузетници регистровани у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком  и то:

– привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа,

– привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

ТИП МЕРЕ – Инвестициони кредит

Инвестициони кредит се препоручује клијентима којима су неопходна средства за финасирање набавке опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину производног или пословног простора.

Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања само нова улагања. Под новим улагањима која се могу кредитирати сматрају се и она улагања која су реализована до шест месеци пре датума подношења захтева за кредит, за штa је инвеститор у обавези да пружи валидне доказе.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм Фонда за развој РС није годишње ограничен, могуће је аплицирати током целе 2023. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Аплицирање по овом Програму је могуће током целе 2023. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  Време и рок одлучивања зависи од више фактора: комплетности документације, типа пројекта, врсте средстава обезбеђења…

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су опредељења годишњим финансијским планом Фонда.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС   Минималан износ кредита за предузетнике je 300.000,00 динара. Максимални износ по једном привредном субјекту код Фонда за развој, са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није првокласна банкарска гаранција. Минимални број запослених радника за поменути максимални износ је 50 радника. Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција, износ сваког појединачног кредита утврдиће се у склaду са износом банкарске гаранције, која представља обезбеђење тог кредита.

Фонд ће наплаћивати једнократнo провизију за обраду захтева у висини од 0,3% од износа одобреног кредита.

 

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Средства по овом Програму могу се користити за кредитирање свих привредних грана осим за:

 – Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;

 – Промет нафте и нафтних деривата.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

  • подстицање пословања предузетника у Републици Србији
  • подстицање запошљавања;
  • подстицање производње;
  • подстицање одрживог и свеобухватног развоја.

УСЛОВИ:

Кредитна средства се одобравају под следећим условима:

 – каматна стопа је 1,5% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 2,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле,

 – рок отплате је до 8 годинa у оквиру којих је грејс перод до 1 године – за  предузетнике

– рок отплате је до 10 година у оквиру којих је грејс перод до 1 године – за правна лица

 – месечна/тромесечна отплата кредита.

– У грејс периоду интеркаларна камата се обрачунава месечно/тромесечно уназад и приписује главном дугу

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

 – гаранција пословне банке; и /или

 – меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта; и/или

– хипотека првог реда на непокретностима- у односу на тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те непокретности, висина одобреног кредита може износити:

до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће); до 60% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.); 

до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.); 

до 30% тржишне вредности грађевинског земљишта; и/или 

до 30% тржишне вредности пољопривредног земљишта ,

-залога на постојећој производној опреми и другим покретним стварима у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 50% тржишне вредности нове опреме и других покретних ствари и до 30% тржишне вредности опремеи других покретних ствари  старијих од две године; и

– меница и менично овлашћење предузетника.

Уколико је корисник кредита привредни субјект из недовољно развијене јединице локалне самоуправе (уколико на наведеној територи има седиште или на истој обавља пословање) тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита мора да буде 1:1. Доказ да привредни субјекат обавља пословање на територији недовољно развијене јединице локалне самоуправе је регистровано постојање седишта или огранка и то најмање годину дана пре подношења захтева за кредит.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/investicioni-krediti

КОНТАКТ: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/kontakt

За више информација можете контактирати:

МИРЈАНА МИЉОЈКОВИЋ

Виши сарадник

Сектор за опште и административне послове

Фонд за развој Републике Србије

тел: +381 11 3283 770

e-mail: mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs

АЊА МАТИЈАС-ПОПОВИЋ,

Координатор,

Сектор за опште и административне послове

Фонд за развој Републике Србије

тел: +381 11 2626 579;

e-mail: anja.matijas@fondzarazvoj.rs