Skip to main content
Програм је затворен

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ „ОПОРАВАК И РАЗВОЈ“

Инвестиционим програмом „Опоравак и развој” се успоставља се нова кредитна линија за доделу повољних кредитних средстава привредним субјектима за реализацију нових инвестиционих улагања, која ће убрзати опоравак и раст привредне активности у Републици Србији у отежаним економским условима током и непосредно након пандемије изазване вирусом SARS-CоV-2.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА: Право да конкуришу за коришћење средстава по Програму имају привредни субјекти који имају мање од 250 запослених (са пуним радним временом), као и привредни субјекти средње тржишне капитализације („MidCap”), дефинисани као предузећа са минимално 250 запослених, а мање од 3.000 запослених (са пуним радним временом), а који су у приватном или задружном власништву и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима и који обављају и имају регистровану као претежну делатност једну од делатности са Листе делатности у оквиру Програма.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: до 90.000.000,00 евра из кредитне линије Европске инвестиционе банке и 100.000.000,00 динара из средстава Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: мај 2022. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 30. јуна 2023. године.

НАМЕНА СРЕДСТАВА: Привредни субјекти имају право да конкуришу за коришћење средстава по Програму за следеће намене:

 • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање простора за обављање делатности, или складишног простора и смештајних капацитета у туризму, осим куповине земљишта;
 • куповину нове или половне (до шест година старости) опреме за обављање делатности, укључујући алате и доставна возила као и друга транспортна средства, осим лаког теретног возила врсте Н1;
 • куповину рачунарске опреме;
 • нематеријална улагања (набавка софтвера).

Имовина која се стиче улагањем мора бити нова, осим када имовину стичу микро, мала и средња правна лица.

Оправдани трошкови у вези са наведеном наменом обухватају набавну цену добара, укључујући трошкове пореза на додату вредност, царина, транспорта, монтаже и обуке за руковање, уколико су ови трошкови исказани на профактури и укључени у набавну цену.

Средства опредељена Програмом не могу се користити за:

 • куповину или изградњу објеката и опреме ради продаје или рентирања;
 • куповину пословног простора намењеног за обављање административних послова (канцеларијски простор);
 • куповину других предузећа, осим у случају да се ради о чистој куповини објеката или опреме.

Трошкови пореза на додату вредност и царина, који спадају у оправдане трошкове, такође не могу бити финансирани средствима Програма, већ из сопственог учешћа.

Средства по Програму не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете или завршене пре подношења захтева за кредитним средствима од стране привредног субјекта у складу са Програмом.

УСЛОВИ ОДОБРАВАЊА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА: Кредити по Програму одобравају се у складу са условима дефинисаним Програмом. За све услове који нису дефинисани Програмом, примењују се одредбе програма Фонда.

Кредити по Програму одобраваће се под следећим условима:

 • максималан износ кредита: 290.000.000,00 динара;
 • минимални износ кредита: 1.000.000,00 динара;
 • висина одобреног кредита не може бити већа од 75% оправданих трошкова из предрачунске вредности инвестиционог улагања;
 • рок отплате кредита:
 • 12 година у оквиру кога је грејс период до две године;
 • шест година у оквиру кога је грејс период до једне године;

У случају превремене отплате кредита не обрачунава се накнада.

 • уколико је рок отплате 12 година, каматна стопа је, уз примену валутне клаузуле:

     1,5% годишње за сва средства обезбеђења;

 • уколико је рок отплате шест година, каматна стопа је, уз примену валутне клаузуле: 0,9% годишње за сва средства обезбеђења;
 • начин отплате кредита: месечни ануитети;
 • у грејс периоду се интеркаларна камата обрачунава и плаћа месечно.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, као и конкурсна документација, биће доступни на сајту Фонда за развој и  Министарства привреде.

КОНТАКТ:

Министарство привреде

Биљана Савковић

Тел: +381 11 3334 158

Е-mail: biljana.savkovic@privreda.gov.rs