Skip to main content
Програм је активан

Набавка опреме 2023

„ Србија и ЕУ – ОПРЕМА ЗА ПРИВРЕДУ„

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ЗАДРУГАМА, ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ/ ГРАЂЕВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:

Министарство привреде, Развојна агенција Србије, одабране пословне банке и лизинг компаније

ЦИЉНА ГРУПА :

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон) према финансијским извештајима за 2021. годину;

2) предузетници регистровани у АПР.

Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС”, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

Подносиоци захтева за доделу бесповратних средстава, треба да обављају неку од следећих ДОЗВОЉЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

– дозвољене шифре делатности за набавку опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара. су:

 1. Сектор Ц – Прерађивачка индустрија: све осим шифре 1200 – Производња дуванских производа, 1820 – Умножавање снимљених записа, 19 – Производња кокса и деривата нафте, 2051 – Производња експлозива, 2060 – Производња вештачких влакана, 2410 – Производња сировог гвожђа, челика и феролегура, 2446 – Производња нуклеарног горива, 2540 – Производња оружја и муниције, 304 – Производња борбених војних возила;
 2. Сектор Е – Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности: дозвољена само шифра 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала;
 3. Сектор И – Услуге смештаја и исхране: дозвољена само шифра 5621 – Кетеринг;
 4. Сектор M – Стручне, научне, иновационе и техничке делатности: дозвољена само шифра 7112 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

– дозвољене шифре делатности за набавку опреме за извођење грађевинских радова су:

 • Сектор Ф – Грађевинарство све осим шифре 4110 – Разрада грађевинских пројеката.

ТИП МЕРЕ :

Комбинација бесповратних средстава и повољних кредита код пословних банака односно финансијског лизинга код лизинг компанија. Министарство привреде суфинансира набавку нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара и нове опреме за извођење грађевинских радова, и то у виду бесповратне помоћи у износу од 25 одсто нето вредности опреме која се набавља, 70 одсто нето вредности опреме се финансира из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија (партнера на Програму), а 5 одсто је учешће самог привредног субјекта. Примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун/јул 2023

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава а најкасније до 31. децембра 2023. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 

20 радних дана од достављања комплетиране документације у Министарство од стране банака/лизинг компанија

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  : око 1.400.000.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности опреме која се набавља не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

Постоје следећа ограничења у погледу висине бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2022. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: ЦРОСО):

 • један запослен – до 1 милион динара. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 4 милиона динара.
 • два – пет запослених – до 2,5 милиона динара. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 10 милиона динара.
 • шест и више запослених – до 5 милиона динара.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

– нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

 • производне опреме и/или машина;
 • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
 • делова, специјализованих алата за машине;
 • машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

– нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:

 • грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума доношења решења о додели бесповратних средстава.

УСЛОВИ:

 – да су привредна друштва, задруге и предузетници, према ЦРОСО евиденцији о броју радника, на дан 31. децембар 2021. године имали најмање једног запосленог на неодређено време;

 – да у тренутку подношења захтева нису смањили број запослених, на неодређено време, више од 10% у односу на број запослених, на неодређено време, на дан 31. децембра 2022. године,  по евиденцији  ЦРОСО;

 – да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;

 – да су у већинском приватном власништву

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

 

КОНТАКТ :

У случају да потенцијални корисници бесповратних средстава имају примедбе у вези са процедуром за примање захтева за доделу бесповратних средстава које реализују банке и лизинг компаније које учествују у Програму, могу се обратити директно Министарству на електронску адресу: primedbe@privreda.gov.rs.