Skip to main content
Програм је затворен

Набавка опреме 2023

„ Србија и ЕУ – ОПРЕМА ЗА ПРИВРЕДУ„

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ЗАДРУГАМА, ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ/ ГРАЂЕВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:

Министарство привреде, Развојна агенција Србије, одабране пословне банке и лизинг компаније

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:

1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

2. OTP Banka A.D.

3. Банка Поштанска Штедионица А.Д.

4. PROCREDIT БАНК А.Д. Београд

5. BANCA INTESA А.Д. Београд

6. EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD

7. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад

8. ХАЛКБАНК, Београд

9. Intesa Leasing Београд

10. UniCredit Leasing Србија ДОО Београд

11. S-LEASING DOO Beograd

ЦИЉНА ГРУПА :

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон) према финансијским извештајима за 2021. годину;

2) предузетници регистровани у АПР.

Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС”, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

Подносиоци захтева за доделу бесповратних средстава, треба да обављају неку од следећих ДОЗВОЉЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

– дозвољене шифре делатности за набавку опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара. су:

 1. Сектор Ц – Прерађивачка индустрија: све осим шифре 1200 – Производња дуванских производа, 1820 – Умножавање снимљених записа, 19 – Производња кокса и деривата нафте, 2051 – Производња експлозива, 2060 – Производња вештачких влакана, 2410 – Производња сировог гвожђа, челика и феролегура, 2446 – Производња нуклеарног горива, 2540 – Производња оружја и муниције, 304 – Производња борбених војних возила;
 2. Сектор Е – Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности: дозвољена само шифра 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала;
 3. Сектор И – Услуге смештаја и исхране: дозвољена само шифра 5621 – Кетеринг;
 4. Сектор M – Стручне, научне, иновационе и техничке делатности: дозвољена само шифра 7112 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

– дозвољене шифре делатности за набавку опреме за извођење грађевинских радова су:

 • Сектор Ф – Грађевинарство све осим шифре 4110 – Разрада грађевинских пројеката.

ТИП МЕРЕ :

Комбинација бесповратних средстава и повољних кредита код пословних банака односно финансијског лизинга код лизинг компанија. Министарство привреде суфинансира набавку нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара и нове опреме за извођење грађевинских радова, и то у виду бесповратне помоћи у износу од 25 одсто нето вредности опреме која се набавља, 70 одсто нето вредности опреме се финансира из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија (партнера на Програму), а 5 одсто је учешће самог привредног субјекта. Примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: август 2023

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава а најкасније до 31. децембра 2023. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 

20 радних дана од достављања комплетиране документације у Министарство од стране банака/лизинг компанија

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  : око 1.400.000.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности опреме која се набавља не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

Постоје следећа ограничења у погледу висине бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2022. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: ЦРОСО):

 • један запослен – до 1 милион динара. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 4 милиона динара.
 • два – пет запослених – до 2,5 милиона динара. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 10 милиона динара.
 • шест и више запослених – до 5 милиона динара.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

– нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

 • производне опреме и/или машина;
 • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
 • делова, специјализованих алата за машине;
 • машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

– нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:

 • грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума доношења решења о додели бесповратних средстава.

УСЛОВИ:

 – да су привредна друштва, задруге и предузетници, према ЦРОСО евиденцији о броју радника, на дан 31. децембар 2021. године имали најмање једног запосленог на неодређено време;

 – да у тренутку подношења захтева нису смањили број запослених, на неодређено време, више од 10% у односу на број запослених, на неодређено време, на дан 31. децембра 2022. године,  по евиденцији  ЦРОСО;

 – да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;

 – да су у већинском приватном власништву

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-0

 

КОНТАКТ :

У случају да потенцијални корисници бесповратних средстава имају примедбе у вези са процедуром за примање захтева за доделу бесповратних средстава које реализују банке и лизинг компаније које учествују у Програму, могу се обратити директно Министарству на електронску адресу: primedbe@privreda.gov.rs.