Skip to main content
Програм је затворен

Подршка за неразвијена подручја

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЦИЉНА ГРУПА: Право на коришћење средстава имају сви привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе (привредни субјекти који на наведеној територији имају седиште или на истој обављају пословање и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева) и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит/гаранцију, као и позитивне тенденције у бруто билансу за текућу године

ТИП МЕРЕ – Инвестициони кредити и кредити за трајна обртна средства за привредне субјекте који послују у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм Фонда за развој РС није годишње ограничен, могуће је аплицирати током целе 2022. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Аплицирање по овом Програму је могуће током целе 2022. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  Време и рок одлучивања зависи од више фактора:комплетности документације, типа пројекта, врсте средстава обезбеђења…

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су опредељења годишњим финансијским планом Фонда.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС   Минималан износ кредита за предузетнике je 300.000,00 динара , док минималан износ кредита за привредна друштва износи 1.000.000,00 динара. Максимални износ по једном привредном субјекту код Фонда за развој, са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није првокласна банкарска гаранција. Минимални број запослених радника за поменути максимални износ је 50 радника. Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција, износ сваког појединачног кредита утврдиће се у скалду са износом банкарске гаранције, која представља обезбеђење тог кредита.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Средства по овом Програму могу се користити за кредитирање свих привредних грана осим за:

 – Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;

 – Промет нафте и нафтних деривата.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се недовољно развијене јединице локалне самоуправе и изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу групу развијености у складу са чланом 12. став 1. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. став 2. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

  • подстицање пословања предузетника и правних лица у Републици Србији
  • подстицање запошљавања;
  • подстицање производње;
  • подстицање одрживог и свеобухватног развоја.

УСЛОВИ:

За микро, мала, средња и велика правна лица

Инвестициони кредити ће се одобравати са роком отплате до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа је: 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до шест месеци, и са каматнном стопом од 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

За предузетнике

За инвестиционе пројекте, са роком отплате до осам година у оквиру којег је грејс период до једне године. Каматна стопа је: 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

За трајна обртна средства, са роком отплате до четири године у оквиру којег је грејс период до шест месеци, а каматна стопа је 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

 – гаранција или авалиране менице пословне банке:  и/или

 – меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји      јемство/приступање дугу другог привредног субјекта; и/или

–  хипотека првог реда на непокретностима

–  залога на производној опреми и другим покретним стварима

–  меница и менично овлашћење предузетника

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита и/или гаранције мора да буде 1:1.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-poslovanje-u-nerazvijenim-podrucjima

КОНТАКТ : https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/kontakt