Skip to main content
Програм је у припреми

Подршка за жене предузетнице 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

ЦИЉНА ГРУПА : Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим и постојећим  предузетницама, као и микро и малим привредним друштвима, која су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном друштву које има више оснивача, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена.

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средстава уз додатна кредитна средства.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: први квартал 2023. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2023. године

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  : 600.000.000,00 РСД бесповратних средстава уз додатна кредитна средства.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмом намењена су за:

– куповину машина/опреме/алата, нове рачунарске опреме и софтвера и доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње и пружање услуга (нових или половних, не старијих од пет година) ;

– текуће  одржавање, адаптацију пословног и/или производног простора до износа од 1.000.000,00 динара од укупних средстава за инвестирање, без обзира да ли је објекат у коме се спроводе активности текућег одржавања у закупу или у власништву подносиоца захтева;

-куповину пословног/производног простора ;

– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 25% у структури укупног улагања за која се потражују средства Програма.

Више информација о намени средстава, условима и начину конкурисања биће доступно након усвајања Програма.