Skip to main content
Програм је затворен

Подршка за жене предузетнице и младе

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 100.000.000,00 РСД бесповратних средстава и 150.000.000,00 РСД кредитних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:   24. јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 радних дана од комплетирања целокупне документације

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕМинималан износ средстава за који клијент може да конкурише је 400.000,00 РСД, а максималан 6.000.000,00 РСД

ТИП МЕРЕ: Финансијски оквир представља комбинацију бесповратних средстава (до 35% вредности улагања, односно до 45% вредности улагања за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености) и повољног кредита Фонда за развој (до 65% вредности улагања, односно до 55% вредности улагања за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености), са каматном стопом на кредитна средства од 1% на годишњем нивоу, уколико је гаранција банке средство обезбеђења кредита, односно 2% на годишњем нивоу, уколико се понуди друго средство обезбеђења. Такође, подносиоци захтева имају могућност да део вредности пројекта финансирају сопственим средствима.

НАМЕНА ПРОГРАМА: средства опредељена Програмом намењена су за:

-куповину опреме и доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);

-текуће  одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара од укупних средстава за инвестирање, без обзира да ли је објекат у коме се спроводе активности текућег одржавања у закупу или у власништву подносиоца захтева;

-оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је:

-оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена;

– оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 35 година. За средства по Програму, могу да конкуришу и корисници чији су оснивачи, претходно, били оснивачи највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива или је још увек активан, али је оснивач корисника пренео своја оснивачка права на неко друго лице, које није повезано лице са њим, пре оглашавања јавног позива.

Остали услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава, а који се, поред осталог, односе на регулисање обавеза јавних прихода, правила државне помоћи, структуру власништва и стабилност пословања дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, упутство о начину спровођења Програма, конкурсна документација, као и информација о условима кредита код Фонда, може се видети на сајту Министарства привреде: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/ и Фонда за развој РС https://fondzarazvoj.gov.rs

У  17 акредитованих регионалних развојних агенција-АРРА  широм Србије  бесплатно вам је на располагању сва неопходна стручна помоћ приликом конкурисања на овај  програм подршке Министарства привреде. Вама најближу АРРА можете потражити овде.

КОНТАКТ:

Фонд за развој Републике Србије

Јелена Фабрис

+381 11 2621 765

jelena.fabris@fondzarazvoj.rs

Милан Радовановић

+381 11 2620 165

milan.radovanovic@fondzarazvoj.rs

Мирјана Миљојковић

+381 11 3283 770

mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs

Министарство привреде

Александра Вучетић

+381 11 333 4222

aleksandra.vucetic@privreda.gov.rs