Skip to main content
Програм је активан

Подстицај прехрамбеној индустрији

ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊАУ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА ПРИЈАВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У ПРОИЗВОДНИМ СЕКТОРИМА ЗА КОЈЕ СЕ МОГУ ДОДЕЛИТИ СРЕДСТВА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Развојна агенцијаСрбије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА14.914.273.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Активан програм, почео с применом у 2019. години

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  У току календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Између 15 и 45 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: У зависности од оправданих трошкова за реализацију инвестиционих пројеката.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у зависности од висине оправданих трошкова за реализацију инвестиционих пројеката. Корисник се обавезује да изврши инвестицију у материјална и нематеријална средства, где најмање 25 % Обавезе улагања мора бити финансирано из сопствених средстава, односно из средства која не садрже било какву државну помоћ.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Средства опредељена Уредбом о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа  намењена су за инвестиционе пројекте у области производње прехрамбених производа, у смислу ове уредбе, чија је минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1)         Привредно друштво које је регистровано у Агенцији за привредне регистре

2)         Привредно друштво које је поднело пријаву за доделу средства и бизнис план за инвестициони пројекат за који се могу доделити средства у складу са уредбом

3)         Привредно друштво над којим није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којима се уређују стечај или ликвидација

4)         Привредно друштво коме нису додељени новчани подстицаји за исте оправдане трошкове.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су у Уредби о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Аплицирање по наведеном програму се не врши на основи јавног позива, већ достављањем попуњеног обрасца Пријаве пројекта, чији модел се може наћи на сајту Министарства привреде:Јавни позив за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије | Министарство привреде Републике Србије (privreda.gov.rs)

КОНТАКТ:

Министарство привреде

Зорица Ловрић и Луција Дујовић

Тел:+381 11 3642 788

e-mail: zorica.lovric@privreda.gov.rs и lucija.dujovic@privreda.gov.rs

Развојна агенција Србије                                                          

  e-mail: office@ras.gov.rs