Skip to main content
Програм је активан

Подстицаји домаћим и страним инвеститорима

ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА ПРИЈАВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У ПРОИЗВОДНИМ СЕКТОРИМА ЗА КОЈЕ СЕ МОГУ ДОДЕЛИТИ СРЕДСТВА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Развојна агенцијаСрбије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 14.914.273.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Активан програм, почео с применом у 2019. години

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  У току календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Између 15 и 45 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: У зависности од оправданих трошкова за реализацију инвестиционих пројеката.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства, у зависности од висине оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта, Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у производном сектору, као и за пројекте услуга сервисних центара.

Средства се не могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развој софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга сервисних центара, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, комуналним делатностима, сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.

УСЛОВИ:

Средства се могу доделити привредном друштву:

-које је регистровано у Агенцији за привредне регистре;

-које је поднело пријаву за доделу средстава и бизнис план за инвестициони пројекат за који се могу доделити средства у складу са овом уредбом;

-над којим није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација,

-коме нису додељени новчани подстицаји за исте оправдане трошкове.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су у Уредби о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Аплицирање по наведеном програму се не врши на основи јавног позива, већ достављањем попуњеног обрасца Пријаве пројекта

Министарство привреде

Зорица Ловрић и Луција Дујовић

Тел:+381 11 3642 788

e-mail: zorica.lovric@privreda.gov.rs и lucija.dujovic@privreda.gov.rs

Развојна агенција Србије                                                          

e-mail: office@ras.gov.rs