Skip to main content
Програм је активан

Подстицаји филмској индустрији

ДОДЕЛA ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРАВНИМ ИЛИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА ЧИЈИ СЕ РАЧУН И ЧИЈИМ СЕ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИРА, OДНОСНО СУФИНАНСИРА ПРОИЗВОДЊА АУДИОВИЗУЕЛНОГ ДЕЛА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Комисија за доделу подстицаја, Министарство културе , Филмски центар Србије

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  јануар 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: до утрошка средстава

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Подстицајна средства додељују се у износу од 25% квалификованих трошкова, а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

Изузетно, а под условом да је у питању аудиовизуелно дело за чију су производњу у буџету продукције намењена средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од 5.000.000 евра подстицајна средства додељују се у износу од 30% квалификованих трошкова.

Подстицајна средства која се додељују за наменски филм додељују се у износу од 20% квалификованих трошкова, с тим да укупан износ одобрених средстава која се додељују у току три узастопне фискалне године не прелази прописани максимални износ државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ), у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи

ТИП МЕРЕ :Бесповратна средства

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Подстицајна средства додељују се инвеститору (правном или физичком лицу за чији се рачун и чијим се средствима финансира, односно суфинансира производња аудиовизуелног дела) као бесповратна, путем повраћаја дела квалификованих трошкова остварених у Републици Србији.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмом намењена су инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, циљу подстицања стваралаштва у области аудиовизуелне производње, подстицања културних и привредних активности и повећања запослености у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, као и промоције потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.

УСЛОВИ:

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:

1) за играни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра;

2) за ТВ серију: 150.000,00 евра, по епизоди;

3) за анимирану серију: 150.000,00 евра по епизоди;

4) за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију аудиовизуелног дела: 150.000,00 евра;

5) за наменски филм: 150.000,00 евра;

6) за документарни филм и документарни ТВ програм: 50.000,00 евра.

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу:

1) дугометражног играног филма, ТВ филма и дугометражног документарног филма који трају најмање 70 минута и анимираног филма намењеног приказивању, који траје најмање пет минута;

2) ТВ серије од најмање три епизоде, под условом да епизода траје минимум 40 минута;

3) анимиране серије од најмање 10 епизода које укупно трају најмање 40 минута;

4) документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.

Право на подстицајна средства нема Инвеститор, односно Подносилац захтева:

1) над којим је покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација;

2) који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода у Републици Србији и друге финансијске обавезе према Републици Србији.

Подстицајна средства могу се доделити за аудиовизуелно дело:

1) које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и говор мржње;

2) које је у формату дугометражног играног филма, ТВ филма, ТВ серије, анимираног филма и анимиране серије, аудио и/или визуелне постпродукције аудиовизуелног дела, наменског филма, дугометражног документарног филма и документарног ТВ програма;

3) чија је производња започета или чија се производња наставља у току буџетске године у којој се подноси захтев за доделу подстицајних средстава.

Производња аудиовизуелног дела мора се одвијати у складу са календаром производње, а о одступањима од поднетог календара производње, Подносилац захтева мора обавестити Комисију за доделу подстицаја у року од седам дана, од дана када је одступање од поднетог календара производње наступило.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело може се видети на сајту Министарства културе и информисања:https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/63d8ca1b978cd

На интернет страни Филмског центра Србије www.fcs.rs, може се преузети неопходна документација: Уредбa о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, као и  Образац број 1 и Образац број 2, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву