Skip to main content
Програм је затворен

Програм финансијске подршке привредним субјектима услед пандемије COVID – 19

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања изазваног пандемијом вируса COVID – 19 обезбеди подршка привредним субјектима за набавку обртних средстава као и за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За релизацију Програма издвојено је 24 000 000 000 динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 13. април 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: до утрошка средстава, а најкасније до 10. децембра 2020. године.

КО МОЖЕ ДА КОРИСТИ СРЕДСТВА:

Право на коришћење средстава имају предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

Средства по овом Програму не могу се користити за:

 • организовање игара на срећу, лутрије и сличне делатности;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународоним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

УСЛОВИ КРЕДИТА

рок отплате до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејса и до 24 месеца отплате;

 • каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;
 • кредити се одобравају и враћају у динарима;
 • минимални износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима за привредна друштва је 1.000.000,00 динара а за предузетнике, задруге и привредне субјекте регистроване у релевантном регистру 200.000,00 динара;
 • максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:
 • за предузетнике и микро правна лица до 10.000.000,00 РСД,
 • за мала правна лица до 40.000.000,00 РСД и
 • за средња правна лица до 120.000.000,00 РСД;
 • отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима;
 • у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу;
 • oсновни услов за реализацију ових кредита је да привредни субјекат у периоду од 15.03.2020.године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење не смањује број запослених више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15.03.2020. године за период који се завршава у наведеном временском оквиру.
 • инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:
 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта) и/или
 • хипотека на непокретностима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • залога на опреми/покретним стварима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника;
 • меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

У зависности од износа кредита, корисници кредита достављају следећа средства обезбеђења:

 • до износа од 1.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита и личне менице оснивача (свих оснивача),
 • до износа од 2.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство физичког лица које је запослено на неодређено време,
 • до износа од 10.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство повезаног правног лица,
 • до износа од 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,
 • за износ изнад 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатерале, кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда.

ГАРАНЦИЈА БАНКЕ, РУЧНА ЗАЛОГА И ХИПОТЕКА  МОГУ  БИТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА СВЕ ИЗНОСЕ КРЕДИТА.

ЈЕМСТВО БОНИТЕТНОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (КОЈЕ НИЈЕ ПОВЕЗАНО ЛИЦЕ) МОЖЕ БИТИ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА СВЕ  ИЗНОСЕ КРЕДИТА ДО 25.000.000РСД.

Сва питања у вези са овим Програмом можете поставити путем електронске адресе office@fondzarazvoj.rs

Захтеви се електронски подносе на електронску адресу prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Више информација и документа за предузетнике: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19