Skip to main content
Програм је активан

Развојни програм 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

ЦИЉНА ГРУПА: Предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средстава уз додатна кредитна средства.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: друга половина јуна 2023. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2023. године.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 900.000.000,00 РСД бесповратних средстава уз додатна кредитна средства.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Уколико испуњавају услове Програма, предузетници, микро, мала и средња правна лица могу поднети захтев за финансирање пројеката у којима је део бесповратних средстава до 2.500.000,00 динара, односно до 3.750.000,00 динара за привредне субјекте који припадају трећој или четвртој групи развијености.

Привредни субјекти могу поднети захтев за финансирање пројеката у којима је део бесповратних средстава преко 2.500.000,00 динара, односно преко 3.750.000,00 динара за привредне субјекте који припадају трећој или четвртој групи развијености, уколико испуњавају критеријуме брзорастућег развоја или послују стабилно

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су за: Куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Производни простор или пословни простор који је у саставу производног простора, или простор за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала не може бити купљен од другог привредног субјекта сем у изузетним случајевима када привредни субјект од кога се купује простор дужи временски период не обавља делатност у том простору, или се купује новоизграђени простор. Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности; Куповину нових или половних (не старијих од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње; Трајна обртна средства (највише 10% укупног инвестиционог улагања); Набавку софтвера и рачунарске опреме; Машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње. Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање делатности (искључујући ситан инвентар), као и за доставна возила за сопствене потребе (снабдевање и дистрибуција сопствених производа).

УСЛОВИ: Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (најкасније до 31. децембра 2020. године), а који имају званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и најмање једног запосленог на неодређено време на дан 31. децембар 2022. године. Остали услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава, а који се, поред осталог, односе на регулисање обавеза јавних прихода, броја запослених, правила државне помоћи, структуру власништва и стабилност пословања, дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години | Министарство привреде Републике Србије (privreda.gov.rs)

За више информација можете контактирати: 

МИРЈАНА МИЉОЈКОВИЋ
Виши сарадник
Сектор за опште и административне послове
Фонд за развој Републике Србије
тел: +381 11 3283 770
e-mail: mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs 

АЊА МАТИЈАС-ПОПОВИЋ,
Координатор,
Сектор за опште и административне послове
Фонд за развој Републике Србије
тел: +381 11 2626 579;
e-mail: anja.matijas@fondzarazvoj.rs