Skip to main content
Програм је затворен

Развојни програм

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2022. ГОДИНИ

ПРЕДУЗЕТНИЦИ, МИКРО, МАЛИ И СРЕДЊИ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ЗАДРУГЕ КОЈИ ЗАДОВОЉЕ УСЛОВЕ ПРОГРАМА, МОГУ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У ИЗНОСУ ДО 20% БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА, ОДНОСНО ДО 30% БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЧЕТВРТОЈ ГРУПИ РАЗВИЈЕНОСТИ. ПРЕОСТАЛИ ИЗНОС ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИРАЋЕ СЕ ИЗ ПОВОЉНИХ КРЕДИТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС. СРЕДСТВА НЕ МОГУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА РАДИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЦИЗИРАНИХ УРЕДБОМ.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 350.000.000,00 РСД бесповратних средстава уз додатна кредитна средства.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 24. јануар 2022. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2022. године.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су за: Куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Производни простор или пословни простор који је у саставу производног простора, или простор за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала не може бити купљен од другог привредног субјекта сем у изузетним случајевима када привредни субјект од кога се купује простор дужи временски период не обавља делатност у том простору, или се купује новоизграђени простор. Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности; Куповину нових или половних (не старијих од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње; Трајна обртна средства (највише 10% укупног инвестиционог улагања); Набавку софтвера и рачунарске опреме; Машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње. Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање делатности (искључујући ситан инвентар), као и за доставна возила за сопствене потребе (снабдевање и дистрибуција сопствених производа).

УСЛОВИ: Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (најкасније до 31. децембра 2019. године), а који имају званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и најмање једног запосленог на неодређено време на дан 31. децембар 2021. године. Остали услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава, а који се, поред осталог, односе на регулисање обавеза јавних прихода, броја запослених, правила државне помоћи, структуру власништва и стабилност пословања дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација, као и информација о условима кредита код Фонда, може се видети на сајту Министарства привреде https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi и Фонда за развој РС https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi.

КОНТАКТ:

Министарство привреде

Биљана Савковић

Тел: +381 11 3334 158

Е-mail: biljana.savkovic@privreda.gov.rs

Фонд за развој Републике Србије                                                          

Џевида Нинков                                                                             

Тел:  +381 11 2634 221                                                                        

Е-mail: dzevida.ninkov@fondzarazvoj.