ИПАРД-Мера 3 Инвестиције које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа

Програм је У ПРИПРЕМИ

 

Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године (ИПАРД II програм)/ Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за агррана плаћања

ЦИЉНА ГРУПА :Право на ИПАРД подстицаје остварује предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга. Услов за остваривање подстицаја је да је лице које остварује право на ИПАРД подстицај уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.

ТИП МЕРЕ:Кроз Меру 3 –  Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства  додељују се бесповратна средства за подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета чиме се повећавају  укупне перформансе сектора и доприноси достизању потребних ЕУ стандарда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Мај  2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања.  Јавни позив нарочито садржи рок за подношење захтева за одобравање пројекта, износ расположивих средства за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за конкретан позив. Индикативни План јавних позива налази се  на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања и може се преузети преко линка: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  9 месеци

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 2.351.604.000 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Минимални  износ подстицаја је 10.000 евра, а максимални износ подстицаја је 2.000.000 евра

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства су привредни субјекти – регистровани предузетници и микро, мала и средња привредна друштва и земљорадничке задруге, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту РПГ) и налазе се у активном статусу. Мера је намењена прерађивачима у пољопривредно – прехрамбеном сектору, како би се извршила модернизација прерађивачког сектора и подигла ефикасност производње. Мера 3 обухвата следеће секторе: млеко, месо, воће и поврће, јаја и грожђе.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Мером 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства намењена су подршци инвестицијама у изградњу и опремање објеката, инвестицијама у набавку нових машина и механизације, укључујући и компјутерске програме који омогућавају производне процесе.

УСЛОВИ:

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном и то: предузетник,  привредно друштво; земљорадничка задруга.

Корисници могу да остваре право на ИПАРД подстицај за инвестиције у следећим секторима: млека, меса, воћа и поврћа, осталих усева, јаја и грожђа.

Подносилац захтева мора да испуњава опште и посебне услове прихватљивости у сектору улагања који су прописани важећим правилником за спровођење Мере 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.

ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност.

За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама, ИПАРД подстицаји утврђују се у додатном износу од 10%.

Прихватљиви трошкови за које се одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова која је саставни део важећег правилника за спровођење Мере 3.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје састоји се од две фазе: фазе одобравања пројекта и фазе одобравања исплате. Свака фаза завршава се издавањем решења – решење о одобравању пројекта и решење о одобравању исплате. Између ове две фазе, корисник ИПАРД подстицаја реализује своју инвестицију на начин и у року утврђеном решењем о одобравању пројекта. Битан елемент самог поступка је и контрола на лицу места, која се спроводи најмање три пута, и то: пре одобравања пројекта, после реализације инвестиције а пре исплате ИПАРД подстицаја и након исплате ИПАРД подстицаја у току петогодишњег периода у коме је корисник у обавези да поштује обавезе прописане решењем о исплати ИПАРД подстицаја.

Поступак се покреће подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Уз захтев за одобравање пројекта подносилац прилаже три понуде, упоредиве по садржају и по спецификацијама, за сваки предмет инвестиције и за нереализоване опште трошкове чија вредност прелази 10.000 евра, односно једну понуду за сваки појединачни предмет инвестиције / нереализоване опште трошкове чија вредност не прелази 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив. За реализоване опште трошкове, настале пре подношења захтева, подносилац подноси рачун (без обзира на њихову висину).

Корисник остваруje право на одобравање пројекта ако докаже своју економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода, кроз пословни план. Пословни план достављају сви корисници, и то: – за инвестиције вредности до 50.000 евра доставља се једноставан пословни план, док се за инвестиције вредности веће од 50.000 евра доставља се сложен пословни план.

Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД II програма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању од стране Европске уније, тј. ИПАРД II програма. Означавање инвестиције је обавеза корисника којом се шира јавност информише о улози ЕУ у спровођењу ИПАРД II програма, али и промовише позитивни допринос ЕУ и националних фондова руралном развоју у Србији.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:Јавни позив, сви неопходни обрасци уз списак документације коју треба доставити објављују се уз јавни позив, а доступни су и на интернет страници УАП (http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/) и http://uap.gov.rs/mera-3-investicije-u-fizicku-imovinu-u-vezi-sa-preradom-i-marketingom-poljoprivrednih-proizvoda-i-proizvoda-ribarstva/.

КОНТАКТ : Управа за аграрна плаћања

Кориснички сервис ИПАРД Инфо

+381 11 3107 013

ipard.info@minpolj.gov.rs