Изградња и опремање објеката

Програм је У ПРИПРЕМИ

Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА: Право на подстицај остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво;  земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа.

ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Други квартал 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС :Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

 

  • Подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и то: изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа; набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.
  • Подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње и то: изградњу објекта за смештај свиња, оваца и коза и говеда, као и објеката за аквакултуру; набавку нове опреме за објекат за смештај животиња; грађење новог објекта за складиштење стајњака; набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака; набавку нове опреме за објекте за аквакултуру.

УСЛОВИ:

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа.

Право на субвенцију се остварује ако је, поред осталог, инвестиција за коју се подноси захтев реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривања права на подстицаје

Како би остварио право на подстицај у оквиру програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа, подносилац захтева треба да у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане прописане површине под производњом биљних култура за које је везан предмет инвестиције.

Подносилац захтева у оквиру програма за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње треба да у Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен одговарајући сточни фонд.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши износ који се може остварити је 8.000.000 динара за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и 3.500.000 динара за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Правилник, информација о начину спровођења Правилника и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-izgradnju-i-opremanje-objekata-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-2/

 

КОНТАКТ :       

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 Управа за аграрна плаћања

  +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

   uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs