Ланци добављача II

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2020. ГОДИНИ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

Програм је намењен привредним друштвима која су постојећи или потенцијални добављачи у ланцу вредности са МНК, а која послују у сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 200.000.000,00 рсд

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 11. децембар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  09. фебруар 2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

ТИП МЕРЕ: бесповратна средства

Програмом се суфинансирају активности Корисника које се односе на унапређење пословних перформанси које су у складу са потребама успостављања сарадње или препорукама МНК.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Бесповратна средства која се одобравају у складу са Програмом могу се доделити у вези реализације пројектних активности, односно мера интервенција које се односе на улагање у материјалну имовину и/или консултантску подршку.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: 

Средства се додељују одабраном Кориснику у складу са чл. 95. – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13, 119/2014), као државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ). У складу са чланом 95. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, износ де минимис државне помоћи који се додељује Кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године.

Под улагањем у материјалну имовину подразумева се:

 • куповина и инсталација индустријских робота/опреме за аутоматизацију/ дигитализацију/оптимизацију постојећих производних процеса, као и напредних система/опреме за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа, који се испоручују МНК, до 3 године старости и који су неопходни како би се испунили захтеви МНК или добављача МНК;

Рефундација до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 12.000.000,00 РСД;

 • куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота, до 3 године старости и који су неопходни како би се испунили захтеви МНК или добављача МНК;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 15.000.000,00 РСД;

 • унапређење производних хала, које не подразумева грађевинске радове, већ усклађивање са специфичним технолошким захтевима индустријских сектора којима припада МНК и/или Подносилац пријаве;

Рефундација до 60% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 10.000.000,00 РСД.

Под консултанстком подршком подразумева се подршка:

 • за оптимизацију производних процеса који су кључни за испуњење захтева МНК, а у складу са очекиваним стандардима управљања производним процесима у циљним секторима, посебно оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета;

Рефундација до 70% до укупне вредности оправданих трошкова а у максималном износу од 5.000.000,00 РСД;

 • за увођење или унапређење корпоративног управљања, а које обухвата: стратешко и оперативно планирање, управљање људским ресурсима, маркетиншке активности у циљу повећања обима пласмана производа и проналажење нових клијената; извештавање као и израда и имплементација софтверских решења за оптимизацију пословних процеса и начина доношења одлука;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 2.500.000,00 РСД;

 • за сертификацију система квалитета према захтевима стандарда који су специфични  за индустријске гране у којима послује подносилац захтева или МНК (ИАТФ16949/ИРИС/ЦЕ-3А/ ЦЕН и други појединачни специфични стандард у групи ЦЕН стандарда);

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 2.500.000,00 РСД.

УСЛОВИ:

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште и посебне услове:

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, односно уписан у одговарајући регистар привредних друштава, најкасније до 1. јануара 2017. године;
 2. да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза (порез на добит, порез на додату вредност, порез на зараде запослених, порез на имовину у власништву Подносиоца пријаве) и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није повезано лице са купцем/потенцијалним купцем/групацијом која испуњава услове за статус МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 6. да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима.

Посебни услови:

Технички капацитет:

 1. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ИСО 9001.

Пословни капацитет:

 1. да је претежна делатност Подносиоца пријаве у: сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;
 1. да производи Подносиоца пријаве припадају групи директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из тачке 1. Пословног капацитета, или да Подносилац пријаве располаже машинама и опремом које могу бити употребљене за серијску производњу директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из наведене тачке.

Кадровски капацитет:

 1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан 11. децембар 2020. године, према евиденцији ЦРОСО.

Финансијски капацитет:

 1. да је Подносилац пријаве у 2019. години остварио пословни приход од најмање  35.000.000,00 динара;
 2. да вредност основних средстава Подносиоца пријаве, у билансу стања у 2019. години, није мања од 35.000.000,00 динара;
 3. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА:

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/   и верификацијом интернет адресе.

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1- пријава за учешће у Програму. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве, заводни број пријаве и Уговор о поверљивости информација.

Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети пријаву.

Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што може да аплицира за највише три активности које су дефинисане као прихватљиве.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту РАС:https://ras.gov.rs/drugi-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2020-godini

 

КОНТАКТ:

Развојна агенција Србије                                                           

Е-mail:

dobavljaci@ras.gov.rs