Набавка нових машина и опреме у примарној сточарској производњи

Програм је У ПРИПРЕМИ

Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА: Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;  предузетник;  привредно друштво;  земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа; научноистраживачка организација у области пољопривреде.

ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Други квартал 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Поступак се покреће пријавом на Јавни позив који се објављује сваке календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1.500.000 динара.

Уколико се захтев за остваривање права на подстицаје односи на инвестиције у производњу конзумних кокошијих јаја, највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји су намењени за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству.  Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;

3) којом се штити добробит животиња;

4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;

5) за производњу конзумних кокошијих јаја;

6) за пчеларство.

УСЛОВИ: Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Право на подстицај се остварује уколико је подносилац захтева у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција.

Услови које лица која остварују право на подстицај морају да испуне прописана су Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству као и самим текстом Јавног позива који се објављује.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1.500.000 динара. Уколико се захтев за остваривање права на подстицаје односи на инвестиције у производњу конзумних кокошијих јаја, највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-u-stocarstvu/

 

Важна напомена: Дати подаци су оквирни. Правилник је у фази измене.

 

КОНТАКТ :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 Управа за аграрна плаћања

 +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

 uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs