Набавка новог трактора

Програм је У ПРИПРЕМИ

 

Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА: Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета.

 РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Поступак се покреће пријавом на конкурс

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС    Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подстицаји су намењени унапређењу конкурентности пољоприврених газдинстава кроз рефундацију сердстава уложених у набавку пољопривредне механизације- трактора

УСЛОВИ: Право на подстицаје имају:

  • правно лице,
  • предузетник и
  • физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
  • земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи; a који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре дана објављивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ ПДВ-, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Поступак за остваривање права на подстицај покреће се подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novog-traktora-2/

 

КОНТАКТ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 Управа за аграрна плаћања

  +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

    uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs