Набавка опреме

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2021. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ЗАДРУГАМА, ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ/ ГРАЂЕВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, пословне банке и лизинг компаније:

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.550.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 15 радних дана од достављања комплетиране документације у Министарство од стране банака/лизинг компанија

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ: Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности опреме која се набавља и не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

Постоје следећа ограничења у погледу висине бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2020. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања(у даљем тексту: ЦРОСО):

  • 1 запослен – до 1 милион РСД. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 4 милиона РСД.
  • 2 – 5 запослена – до 2,5 милиона РСД. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 10 милиона РСД.
  • 6 и више запослених – до 5 милиона РСД.

ТИП МЕРЕ: Комбинација бесповратних средстава и повољних кредита код пословних банака/финансијски лизинг лизинг компанија. Министарство привреде суфинансира набавку нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара и нове опреме за извођење грађевинских радова, и то у виду бесповратне помоћи у износу од 25 одсто нето вредности опреме која се набавља, 70 одсто нето вредности опреме финансира из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија, партнера на Програму, а 5 одсто је учешће самог привредног субјекта. Примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом или на покретној имовини која није предмет куповине.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

  1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара и то:

1.1 производне опреме и/или машина;

1.2 транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;

1.3 делова, специјализованих алата за машине;

1.4 машине и опрема за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

  1. нове опреме за извођење грађевинских радова и то:

2.1 грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Опрема која је предмет Програма, односно за чију се набавку додељују бесповратна средства, не може бити купљена од физичког лица, осим ако је продавац опреме предузетник.

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума доношења решења о додели бесповратних средстава.

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају 1) правна лица, регистрована у Агенцији за привредне регистре као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро, мала и средња правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19) према финансијским извештајима за 2019. годину, као и

2) предузетници регистровани у АПР.

Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС”, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, упутство о начину спровођења Програма и конкурсна документација, биће доступни на сајту Министарства привреде.

 

КОНТАКТ:

Министарство привреде

Анкица Момчиловић

Тел: +381 11 333 2227

E-mail: ankica.momcilovic@privreda.gov.rs

 

Развојна агенција Србије

Милош Ђекић

Тел:+381 11 3398 832

E-mail::milos.djekic@ras.gov.rs