Набавка приплодних грла

Програм је У ПРИПРЕМИ

         

Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА: Право на подстицај остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа; научноистраживачка организација у области пољопривреде; манастир.

ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Трећи квартал 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 16. марта до 15. октобра текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 100.000.000 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској  5.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда и 3.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица. Правилником су прописани и максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

HАМЕНА ПРОГРАМА: Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних грла:

  1. говеда: јуница товних раса старости од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци; јуница млечних и комбинованих раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци; бикова товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци;
  2. оваца и коза: оваца – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци, коза – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци, двисци старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;
  3. свиња: назимица старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци, супрасних назимица од девет до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци, нерастова старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци
  4. пчелињих матица.

УСЛОВИ: Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде

7) манастир.

Право на подстицај се остварује уколико је је инвестицију у набавку квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице која је предмет захтева реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 16. марта до 15. октобра текуће године.

Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Правилник, информација о начину спровођења Правилника и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-kvalitetnih-priplodnih-grla-za-unapredjenje-primarne-stocarske-poljoprivredne-proizvodnje/

 

КОНТАКТ :

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 Управа за аграрна плаћања

 +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

  uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs